ДКЦ ХХ - София ЕООД обявява конкурс за определяне на наемател за срок от 3 години на помещение (бивш фитнес център) в сутеренния етаж на сградата на центъра, с обща площ 174 кв.м.

О Б Я В Л Е Н И Е

НА ОСНОВАНИЕ  РЕШЕНИЕ № 3/17.07.2017 г.
на управителя на „Диагностично- консултативен център XX – София” ЕООД

І.  ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

На 08.08.2017 г. от 09.30 ч., в „ДКЦ ХХ-София” ЕООД, находящо се на ул. „Ген. Стефан Тошев” №15-17, да се проведе конкурс за определяне на наемател на „Помещение (бивш фитнес център), находящо се в сутеренния етаж на  сградата на „ДКЦ ХХ - София” ЕООД  -  с обща площ 174 кв.м.

ІІ.  О П Р Е Д Е Л Я М

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

Предназначение – зала за спортни мероприятия (бивш фитнес център) – дейност, неконкурентна на ДКЦ ХХ – София ЕООД.

Начална конкурсна цена – 950.00 (деветстотин и петдесет) лв. без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 95.00 /деветдесет и пет лева /лв. и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса в касата на дружеството или по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 30,00 лв. Конкурсната документация се получава в „ДКЦ ХХ-София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев” №15-17, кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник  до13.00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса след заплащане на цената в касата на дружеството.

Дни за оглед на обекта: всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до  07.08.2017 г. Огледа се извършва с представител на Наемодателя, а именно – Весeлин  Стойков-служител  поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/ 419 207 .

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 13:00 ч., с краен срок на подаване 07.08.2017. в „ДКЦ ХХ-София” ЕООД, кабинет № 163.

18.07.2017