"ДКЦ 14 – София" обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на четири помещения – кабинети, находящи се съответно на трети етаж и в дясното крило на първи етаж в сградата на дружеството

ОБЯВА

 

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на четири помещения – кабинети, находящи се съответно на трети етаж и в дясното крило на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 310 с площ от 12,40 кв. м – 50 лв., кабинет № 19 с площ от 16,64 кв. м – 50 лв., кабинет № 19А с площ от 16,64 кв. м – 50 лв. и кабинет № 2А с площ от 15,96 кв. м – 50 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всеки един от кабинетите е в размер на 200 (двеста) лева, платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 20.08.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие –  до 15:00 ч. на 21.08.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 24.08.2020 г. от 10:30 часа.

За справки – тел. 02/952 13 63.


 

05.08.2020