"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения: зала, кафене и кабинет № 8

"ДКЦ 14 – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните три помещения: помещение зала, помещение кафене, и помещение кабинет № 8, находящи се съответно в сутерена и на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с площ и начална конкурсна месечна наемна дена, без вкл. ДДС, както следва:

  • помещение зала с площ ст 86 кв. м – 345 лв.;
  • помещение кафене с площ от 58 кв. м – 250 лв.;
  • помещение кабинет № 8, с площ от 14,70 кв. м – 50 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всяко едно от помещенията е равен на посочената начална конкурсна наемна цена за съответното помещение и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация: 36 (тридесет и шест) лева с ДДС за всяко едно от помещенията, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от завеждащия административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 –София" ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 09.05.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: до 15.00 ч. на 10.05.2019 година.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 13.05.2019 г. от 10.30 часа.

За справки: тел. 02/952 13 63.

17.04.2019