"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се в дясното крило на първия етаж в сградата на дружеството

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на три помещения – кабинети, находящи се в дясното крило на първия етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: кабинет № 4 с площ от 14,45 кв. м – 50 лв., кабинет № 5 с площ от 16,64 кв. м – 50 лв. и кабинет № 17 с площ от 16,64 кв. м – 50 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всеки един от кабинетите е равен на посочената начална конкурсна наемна цена за съответния кабинет и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 21.06.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15.00 ч. на 22.06.2018 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 25.06.2018 г. от 10.30 часа.

За справки – тел. 02/ 952 13 63.


 

31.05.2018