"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните две помещения: помещение-зала и помещение-кабинет № 8, находящи се съответно в сутерена и на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

ОБЯВА

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на следните две помещения: помещение-зала и помещение-кабинет № 8, находящи се съответно в сутерена и на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, както следва: помещение-зала с площ от 86 кв. м – 350 лв., и помещение кабинет № 8, с площ от 14,70 кв. м – 50 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всяко едно от помещенията е в следните размери: за помещение-зала – 700 лв.без ДДС, и за помещение-кабинет № 8 – 200 лв. без ДДС, и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС за всяко едно от помещенията, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 19.05.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 20.05.2022 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.05.2022 г. от 10:30 часа.

За справки – тел. 02/ 952 13 63.

 

УПРАВИТЕЛ:  Д-р Милен Димов

05.05.2022