"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 308

 

ОБЯВА

"ДКЦ 14 – София" ЕООД, обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 308, находящо се на трети етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с площ от 15,71 кв. м и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, без вкл. ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, без вкл. ДДС, и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. адм. служба на 4. етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД в срок до 15.00 ч. на 15.11.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15 ч. на 16.11.2018 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 19.11.2018 г. от 10,30 ч.

За справки – тел. 02/952 13 63.

31.10.2018