"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет

ОБЯВА

"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – кабинет № 302, находящо се на третия етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, площ от 17,05 кв. м и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, без вкл. ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, без вкл. ДДС, и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. адм. служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок ло l5:00 ч. на 16.01.2020 г.

Краен срок за подаване на документм за участие: до 15:00 ч. на 17.01.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 20.01.2020 г. от 10:30 ч.

За справки: тел.02/ 952 13 63.


 

20.12.2019