"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – работилница, находящо се в сутерена на сградата на ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

ОБЯВА

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – работилница, находящо се в сутерена на сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с площ от 45,12 кв. м, и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 100 (сто) лева, без вкл. ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лева, без вкл. ДДС, и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. адм. служба на 4-ти етаж в сградата на ”ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 28.05.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 29.05.2020 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 01.06.2020 г. от 10:30 ч.

За справки: тел. 02/ 952 13 63.

11.05.2020