"ДКЦ 14 – София" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещение – аптека, находящо се на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7

ОБЯВА

"ДКЦ 14 – СОФИЯ" ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на помещение – аптека, находящо се на първи етаж в сградата на дружеството – гр. София, ул. "Д-р Ст. Сарафов" № 7, с площ от 45,50 кв. м и начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 5 650 (пет хиляди шестстотин и петдесет) лева, без вкл. ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 5 650 (пет хиляди шестстотин и петдесет) лева, без вкл. ДДС, и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация – 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, която се получава след заплащането ѝ в касата на дружеството от зав. адм. служба на 4-ти етаж в сградата на "ДКЦ 14 – София" ЕООД, в срок до 15:00 ч. на 26.01.2022 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – до 15:00 ч. на 27.01.2022 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 28.01.2022 г. от 10:30 ч.

За справки – тел. 02/ 952 13 63.

 

УПРАВИТЕЛ

                      Милен Димов
 
10.01.2022