ДКЦ 14 - София ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на две помещения - кабинети, находящи се на четвърти етаж в сградата на дружеството

”ДКЦ 14 - СОФИЯ” ЕООД обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от три години на две помещения - кабинети, находящи се на четвърти етаж в сградата на дружеството - гр.София, ул. ”Д-р Ст. Сарафов” № 7, с номера, площ и начална конкурсна месечна наемна цена, без вкл. ДДС, капо следва: кабинет № 406 с площ от 23,78 кв.м. - 220 лв. и кабинет № 405, с площ от 16,00 кв.м. -180 лв.

Депозитът за участие в конкурса за всеки един от кабинетите е равен на посочената начална конкурсна наемна цена за съответния кабинет и е платим в срока и по начина, посочени в конкурсната документация.

Конкурсна документация: 36 (тридесет и шест) лева с ДДС, като се получава след заплащането й в касата на дружеството от зав. административна служба на 4-ти етаж в сградата на ”ДКЦ 14-София” ЕООД, в срок до 15.00 ч. на 26.01.2017 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: до 15.00 ч, на 27.01 2017 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 30.01.2017 г. от 10.30 часа.

За справки - тел.02/ 952 13 63

06.01.2017