"ДКЦ 12 - София" ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, за зъботехническа лаборатория и кафе

ОБЯВЛЕНИЕ

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Люлин”, ул. „Кореняк” №17, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот 1: Кабинет № 8 и № 8А, свързани в едно помещение, намиращи се в сутерена до кабинет № 7 на База 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „.Кореняк” № 17, с обща площ от 34.00 кв. м и 8,00% идеални части от общите части на сградата. Предназначение на имота: за зъботехническа лаборатория.

Имот 2: Обособено еднопространствено помещение, с обща площ от 40 кв. м, с два входа, единият от които самостоятелен, находящо се в сутерена на База 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Предназначение на имота: за кафе.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Имот 1: 250 лв. (двеста и петдесет лева) без ДДС. Имот 2: 375 лв. (триста седемдесет и пет лева) без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса: 100 (сто) лева за всеки имот. Депозитът е вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 11.03.2019 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация – 30  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 11.03.2019 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13.00 ч. на 11.03.2019 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 12.03.2019 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София – 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 26.03.2019 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 27.03.2019 г. от 10.00 часа.

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

Д-р В. Василев

Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

20.02.2019