„ДКЦ 11-София” ЕООД, обявява търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост, магазин /кабинет кинезитерапия/, находящ се в град София, район „Възраждане”
„ДКЦ 11-София” ЕООД,
ЕИК 000689517, със седалище и адрес на управление: град София 1303,
район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145,
 

в изпълнение на Решение № 290 по протокол № 67, т.9 от 10.06.2010 г. на СОС и на основание чл. 22, ал.1, във вр. с чл.23 от Наредба за общинските лечебни заведения, Приета с Решение № 55 по Протокол № 58 от 11.02. 2010 на СОС

 

ОБЯВЯВА:
 

Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - магазин /кабинет кинезитерапия/ с площ от 74.46 кв.м. / и 2.10 % ид. части от общите части на сградата, находящ се в град София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5”, бул. „Александър Стамболийски” № 127, вх. „А”.

Срок за отдаване под наем – три години.

Имотът следва да се ползва като кабинет за извършване на медицински услуги.

Начална тръжна цена - 14.83 лв. за кв.м. полезна площ без ДДС, вносима в 7-дневен срок от провеждане на търга. Стъпка на наддаване - 1 лв. за кв.м. полезна площ без ДДС.

Депозит за участие в търга - 50.00 лв., вносим в счетоводството на „ДКЦ 11 - София” ЕООД, в срок до 15.00 часа на 26.10.2010 г.

Търгът ще се проведе на 27.10.2010 г. от 10.00 часа в седалището на „ДКЦ 11 - София” ЕООД.

Когато на търга не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, търгът се обявява за непроведен и се провежда повторно на 26.11.2010 г.на същото място и в същия час.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 10.00 часа до 15.00 часа до 26.10.2010 г. включително.

Цена на тръжна документация – 20.00 лв., платими на регистратурата на „ДКЦ 11 - София” ЕООД не по-късно от 15.00 ч. на 26.10.2010 г. Краен срок за подаване на документи за участие - 15.00 часа на 26.10.2010 г.

За справки:02/9318048

 

Д-р В. Василев,
Управител на „ДКЦ – 11- София” ЕООД

 

12.10.2010