„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на кабинети за оказване на първична извънболнична медицинска помощ


Обявление

„Диагностично-консултативен център 11 – София” ЕООД, ЕИК 000689517, със седалище и адрес на управление: град София, Столична община, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот 1: Кабинет № 7, намиращ се на първи етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 17.63 кв. м (седемнадесет цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра), заедно с 3.005% (три цяло и пет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата.

Имот 2: Кабинет № 8, намиращ се на първи етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 22.40 кв. м (двадесет и две цяло и четиридесет стотни квадратни метра), заедно с 3.818% (три цяло и осемстотин и осемнадесет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата.

Имот 3: Кабинет № 10, намиращ се на първи етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 26.26 кв. м (двадесет и шест цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 4.476% (четири цяло и четиристотин седемдесет и шест хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата.

Имот 4: Кабинет № 12, намиращ се на първи етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 22.03 кв. м (двадесет и две цяло и три стотни квадратни метра), заедно с 4.47% (четири цяло и четиридесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата.

Имот 5: Кабинет № 22, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 13.26 кв. м (тринадесет цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 1.655% (едно цяло и шестстотин петдесет и пет хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата.

Имот 6: Кабинет № 28, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 14.72 кв. м (четиринадесет цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра), заедно с 1.837% (едно цяло и осемстотин тридесет и седем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата.

Предназначение: Имотите ще се ползват от индивидуални и/или групови практики за оказване на първична извънболнична медицинска помощ. Минималната наемна цена е в размер на:

За Имот 1: Кабинет № 7 – 55 (петдесет и пет) лева без ДДС.

За Имот 2: Кабинет № 8 – 70 (седемдесет) лева без ДДС.

Имот 3: Кабинет № 10  – 82 (осемдесет и два) лева без ДДС.

Имот 4: Кабинет № 12 – 69 (шестдесет и девет) лева без ДДС.

Имот 5: Кабинет № 22 – 42 (четиридесет и два лева) без ДДС.

Имот 6: Кабинет № 28 – 46 (четиридесет и шест) лева без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е: 20 лева, за всеки имот, вносим по банков път по следната банкова сметка на „ДКЦ 11 – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG49SOMB91301010231001. Депозитът е вносим в срок до 13.00 часа на 22.02.2018 г.

Цена на конкурсната документация – 20 лв. с ДДС, платима на касата (ет. 3) на „ДКЦ  11 – София” ЕООД, не по-късно от 13.00 ч. на 22.02.2018 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 13.00 ч. на 22.02.2018 г. 

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 23.02.2018 г. от 10.00 часа на следния адрес: град София, Столична община, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, в сградата на „ДКЦ 11 – София” ЕООД.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13.00 ч. на 15.03.2018 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 16.03.2018 г. от 10.00 часа. За справки тел: 02/931 80 48; 0876 501076.


Татяна Евтимова – Управител на „ДКЦ 11  София” ЕООД

 

 

22.01.2018