„ДКЦ 11 – София” ЕООД обявява продължаване на срока за подаване на оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център 11 – София” ЕООД, ЕИК 000689517, продължава срока за подаване на оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, относно следния имот:

Имот 6: Кабинет № 23, намиращ се на втори етаж в сградата, в която се помещава „ДКЦ 11 – София” ЕООД, с адрес: град София, район „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” № 145, с площ от 11,00 кв. м, заедно 1,464% идеални части от общите части на сградата. Предназначение: за зъботехническа лаборатория.

Срок на наемане на имота: три години.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена, под която участниците в конкурса не могат да слизат за Имот 6: Кабинет № 23 – е в размер на 240 лева с ДДС. В размера на месечната наемна цена не са включени разходите, свързани с ползването на имота. Техният размер се определя по методика, съобразена с Наредба за общинските лечебни заведения на СОС.

Депозитът за участие в конкурса – няма.

Цена на конкурсната документация – 35 лв. с ДДС, платима в касата (ет. 3) на „ДКЦ  11 – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 15.04.2021 г.

Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 ч. на 15.04.2021 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 16.04.2021 г. от 10:00 часа, на следния адрес: ул. „Цар Симеон” № 145, в сградата на „ДКЦ 11 – София” ЕООД.

За справки телефон 0887676388, Зоя Василева Василева – специалист "Човешки ресурси" в „ДКЦ 11 – София” ЕООД.

 

Татяна Евтимова
Управител на „ДКЦ 11 – София” ЕООД

01.04.2021