„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост – кабинети и помещения

ОБЯВА

 

„Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД, ЕИК 000689524, обявява публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно:

Имот 1: Кабинет № 121, с площ от 15 кв. м, заедно с прилежащите му общи части от сградата, находящ се на първия етаж на база 1 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17. Предназначение: за микробиологична лаборатория.

Имот 2: Кабинет без номер, с площ от 40 кв. м, заедно с прилежащите му общи части от сградата, находящ се на първия етаж, отляво на централния вход на база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17, заедно със стая без номер с коридор, с площ от 16 кв. м, заедно с прилежащите общи части от сградата, находящи се на първия етаж, отляво на централния вход, на база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Проф. Александър Станишев” № 17.  Предназначение: за микробиологична лаборатория.

Имот 3: Кабинет № 15, с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м от общите части на сградата, находящ се на втория етаж в база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Александър Станишев” № 17. Предназначение: кабинет за изследване на костната плътност (Остеодензитометрия на цяло тяло). 

Имот 4: Помещения, ноходящи се в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Александър Станишев” № 17, база 2, както следва: Кабинет № 55, находящ се на трети етаж, с площ от 25 кв. м, заедно с прилежащите му общи части от сградата, заедно с Кабинет № 32 в сутерена на сградата, с площ от 16 кв. м, заедно с прилежащите му общи части от сградата. Предназначение: кабинет по паразитология, заедно с паразитологична лаборатория.

Имот 5: Кабинет № 14, с площ от 18,09 кв. м, заедно с прилежащите му 6,95 кв. м от общите части на сградата, находящ се на втория етаж в база 2 в сградата, в която се помещава „ДКЦ XII – София” ЕООД, на адрес: град София, район „Люлин”, бул. „Александър Станишев” № 17. Предназначение: Кабинетът ще се ползва за зъботехническа лаборатория.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на подписване на договор за наем. Всеки участник може да кандидатства за отделен имот или за повече имоти.

Минимална наемна месечна цена: Определената начална месечна наемна цена за всеки един имот, под която участниците в конкурса не могат да слизат, е в размер на: за Имот 1: 200 лв. без ДДС; за Имот 2: 650 лв. без ДДС; за Имот 3: 300 лв. без ДДС; за Имот 4: 450 лв. без ДДС; за Имот 5: 250 лв. без ДДС. В размера на месечната наемна не са включени разходите, свързани с ползването на имота.

Депозитът за участие в конкурса е в размер на 100 (сто) лв. за имот. Депозитът е вносим на каса или по банков път по следната банкова сметка на „Диагностично-консултативен център XII – София” ЕООД: Общинска банка АД; Банков код (BIC): SOMBBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG52SOMB91301019308401. Депозитът е вносим в срок до 13:00 часа на 16.03.2020 г. Ако участник кандидатства за повече от един имот, то следва да заплати депозит за всеки отделен имот.

Цена на конкурсната документация – 50  лв. без ДДС, платима в касата (ет. 3, ст. 65) на „ДКЦ  XII – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 16.03.2020 г.

Краен срок за подаване на документи за участие: 13:00 ч. на 16.03.2020 г. 

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие.

Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 17.03.2020 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1324, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. „Кореняк” № 17, в сградата на „ДКЦ XII – София” ЕООД. В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти, срокът за подаване на офертите да бъде продължен. Краен срок за подаване на документи за участие при продължаване на срока за провеждане на конкурса и внасяне на депозит – 13:00 ч. на 03.04.2020 г. Повторният конкурс ще се проведе при същите условия и на същото място, като Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 06.04.2020 г. от 10:00 часа.

За справки тел: 02/ 9271435 – Иванка Атанасова.

 

Д-р В. Василев

Управител на „ДКЦ XII – София” ЕООД

26.02.2020