"Район "Люлин" уведомява за издадена заповед за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на в териториален обхват: УПИ VI -318,320 и УПИ VIII, ж.к. "Люлин – 10 м.р.“, район „Люлин“ – СО

 ОБЯВЛЕНИЕ 

СО - РАЙОН „ЛЮЛИН"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 12, т. 3 от Закона за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО), чл. 20 ал. 5 от Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община (НРНПОООПРУУТСО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 1 по Протокол № 26 от 14.01.2021 г., район „Люлин“ – СО, Ви уведомява, че е издадена Заповед № РЛН24-РД09-290/13.05.2024 г. за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за регулация и застрояване (ИПРЗ) на в териториален обхват: УПИ VI -318,320 и УПИ VIII „за трафопост, обществено обслужване“, УПИ I „за жил. стр.“, кв. 10а, м. „ж.к. "Люлин – 10 м.р.“, ПИ с идентификатори 68134.4359.406, 68134.4359.407, 68134.4359.231 и 68134.4359.232 по КККР за създаване на нови УПИ III – 232 „за ЖС и ПГ“, УПИ VIII – 231,406,407 „за ЖС и ПГ“ и УПИ IX – 406 „за ЖС и ПГ“, кв. 10б, м. „ж.к. "Люлин – 10 м.р.“, район „Люлин“ – СО.

Представянето на проекта ще се проведе на 22.05.2024 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на 2. етаж в СО – район „Люлин“, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин - 3."

В срок до 17:00 ч. на 05.06.2024 г. могат да се подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, които да са адресирани до кмета на район „Люлин“ - СО. Становищата се подават в деловодството на район „Люлин“ – гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15 или електронно – до lyulin@sofia.bg – със задължително посочване на имена и данни за контакт на подателя. Становища, постъпили след определения срок, не се разглеждат.

Проектът е изложен в сградата на район „Люлин“ - СО, бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. „Люлин 3“, бл. 327, вх. В, в отдел УТКР, ет. 5, ап. 14, стая 34.

Разяснения по проекта и преглед от заинтересованите лица може да се осъществи в срока за изготвяне на писмените становища след предварителна заявка при арх. Мая Добрикова на тел. 02/9237-239 и при арх. Боряна Костова на тел. 02/9237-208, всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч.

На 20.06.2024 г. от 17:00 ч., съгласно чл. 24 на НРНПОО, ще се проведе заключителна обществена дискусия в заседателната зала на 2. етаж в район „Люлин“ - СО на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, ж.к. "Люлин 3".

Обявлението, заедно със Заповед № РЛН24-РД09-290/13.05.2024 г. на Кмета на район „Люлин"-СО, са поставени на информационното табло за съобщения на партера в сградата на районната администрация, на адрес: бул. „Захари Стоянов" № 15, на интернет страницата на СО – район „Люлин“: https://www.lyulin.bg/  за сведение.

Приложение: Заповед-РЛН24-РД09-290/13.05.2024 г. на кмета на СО - район "Люлин"

ГЕОРГИ ТОДОРОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ЛЮЛИН“ – СО

20.05.2024