“Столичен електротранспорт” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с Протокол № 1 по точка 41/09.02.2023 г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 09.03.2023 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Финансовите параметрите на търга са следните:

Обособена позиция

Начална тръжнa цена в BGN

Размер на депозита за участие в търга в BGN

1.

Обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси

136 800,00 лв. (сто тридесет и шест хиляди и осемстотин лева)

2500,00 лв. (две хиляди и петстотин лева)

2.

Обособена позиция 2 – Продажба на скрап от стълбове

3 800,00 лв. (три хиляди и осемстотин лева)

500,00 лв. (петстотин лева)

3.

Обособена позиция 3 – Продажба на скрап от черни метали от поделение "Трансенрго и РП"

480,00 лв. (четиристотин и осемдесет лева)

50,00 лв. (петдесет лева)

4.

Обособена позиция 4 – Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП"

84 852,00 лв. (осемдесет и четири хиляди и осемстотин и петдесет и два лева)

2000,00 лв. (две хиляди лева)

5.

Обособена позиция 5 – Продажба на скрап от негодни оловни акумулатори

1 505,00 лв. (хиляда петстотин и петдесет лева и осемдесет и шест стотинки)

200,00 лв. (двеста лева)

 

Депозитът се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София, 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 (сто) лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 08.03.2023 г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 08.03.2023 г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София, 1233, ул. ”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

15.02.2023