„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД


„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 6 от Протокол № 5/09.02.2023 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

Помещение с предназначение ведомствен бюфет в Централно управление на дружеството.

1. Местонахождение: гр. София, ул. „Ястребец” № 23Б;
2. Състояние: в съответствие с предназначението, частично оборудвано;
3. Обща: 88,00 кв. м.
Начална месечна наемна цена:
733,00 лв./месец (седемстотин тридесет и три лева/месец) без ДДС;
Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 08.03.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 24,00 лв. (двадесет и четири) лева с вкл. ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 0896777258.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 08.03.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

Депозит за участие в конкурса:
70,00 лв. (седемдесет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:
Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 08.03.2023 г. след заявка на тел. 0896777258.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 10.03.2023 г. в 10:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg

 

15.02.2023