„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД – част от северен технологичен комин 120 м, от кота +74,11 до кота +77,00, за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронносъобщителни услуги

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

 

„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 3 от Протокол № 62/08.12.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

 

Част от северен технологичен комин 120 м, от кота +74,11 до кота +77,00, за разполагане на технологично оборудване за осъществяване на електронносъобщителни услуги.

1. Местонахождение: гр. София, район "Искър", ул. „Димитър Пешев” № 6, на територията на ТР „София Изток”;
2. Състояние: задоволително;
3. Площ: 30 кв. м.
Начална месечна наемна цена:
2100,00 лв./месец (две хиляди и сто лв./месец) без ДДС;
Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 08.02.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 08.02.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

Депозит за участие в конкурса:
210,00 лв. (двеста и десет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:
Всеки работен ден от 9:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 08.02.2023 г. след заявка на  тел. 0883369520.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 10.02.2023 г. в 11:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на дружеството www.toplo.bg

 

16.01.2023