„Топлофикация София“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на „Топлофикация София“ ЕАД – едноетажна постройка и прилежащ към нея незастроен терен

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА АКТИВ, СОБСТВЕНОСТ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

 

„Топлофикация  София“ ЕАД – гр. София, ул. „Ястребец“ № 23Б, на основание Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала и Решение на УС на „Топлофикация София“ ЕАД по т. 2 от Протокол № 62/08.12.2022 г., обявява конкурс за отдаване под наем на актив, собственост на Дружеството:

 

Едноетажна постройка и прилежащ към нея незастроен терен.

1. Местонахождение: гр. София, район "Сердика", ул. „История Славянобългарска” № 6 (бивша ул. „202”), част от имот с идентификатор 68134.511.8, на територията на ТР „София”
2. Състояние: нуждае са от ремонт за експлоатация по предназначение;
3. Площ: Едноетажна постройка с обща застроена площ – 150,00 кв. м, и незастроен терен с площ – 100,00 кв. м.

Начална месечна наемна цена:
1750,00 лв./месец (хиляда седемстотин и петдесет лв./месец) без ДДС;
Консумативните разходи се заплащат извън наемната цена и са за сметка на наемателя.

Срок за отдаване под наем:
35 (тридесет и пет) месеца.

Закупуване на  конкурсната документация:
Документацията се получава в сградата на ул. „Ястребец“ № 23Б, стая 17, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. на 08.02.2023 г., срещу представен документ за платената цена в размер на 20,00 лв. (двадесет) лева без ДДС, заплатена по банков път по сметката на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF.

За въпроси и допълнителна информация на тел.: 02/9033220.

Краен срок и място за приемане на предложенията:
до 17:00 ч. на 08.02.2023 г. в деловодството на „Топлофикация София“ ЕАД, ул. „Ястребец“ № 23Б, информационен блок, гише № 1 или 2.

Депозит за участие в конкурса:
175,00 лв. (сто седемдесет и пет лева), представен под формата на парична сума, платима по сметка на „Топлофикация София“ ЕАД в лева в „Общинска банка“ АД,  IBAN: BG48SOMB91301011253302, BIC: SOMBBGSF

Оглед на обекта:
Всеки работен ден от 09:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 08.02.2023 г. след заявка на  тел. 0896777264.

Разглеждане и оценяване на предложенията: на 10.02.2023 г. в 13:00 ч. в Централното управление на „Топлофикация София“ ЕАД – ул. „Ястребец“ № 23Б.

Пълният текст на обявата е публикуван на сайта на Дружеството www.toplo.bg

 

16.01.2023