„Столичен автотранспорт” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на: „Площи с обща квадратура до 30 кв. м за поставяне на 9 бр. кафе автомати и 6 бр. вендинг машини в трите поделения на дружеството”, за срок от три години, за търговска дейност”

ОБЯВА


„Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 40, ал. 3 от „НАРЕДБА за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала” на СОС и т. 5 от Решение № 1 по Протокол № 136/21.02.2023 год.на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт” ЕАД, обявява конкурс за отдаване под наем на: „Площи с обща квадратура до 30 кв. м за поставяне на 9 бр. кафе автомати и 6 бр. вендинг машини в трите поделения на дружеството”, за срок от три години, за търговска дейност”.
Началната месечна наемна цена е 3000,00 лв. без ДДС (200 лв. за бройка).
Депозит за участие – 1500,00 лв., вносим в брой в касата на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление, гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж до 13.03.2023 год. – 16:00 часа.
Условията и процедурата за провеждане на конкурса са описани в утвърдена конкурсна документация.
До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили изискуемите съгласно конкурсната документация документи.
Документацията за участие се получава в Деловодството на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление срещу фактура за закупуването ѝ, в работни дни до 13.03.2023 год. от 9:00 ч. до 16:00 ч.
Цената на документацията е 42,00 лева с включен ДДС, платима в касата на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление.
Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. до 13.03.2023 год. включително, след представяне на фактура за закупена документация и предварителна заявка.
Предложения за участие се приемат в деловодството на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление до 13.03.2023 год. – 9:00 – 16:00 ч.
Конкурсът е неприсъствен и ще се проведе на 14.03.2023 год., 9:30 ч. в заседателната зала на „Столичен автотранспорт” ЕАД – Управление, гр. София, ул. „Житница” № 21 – административна сграда, III етаж.

За допълнителна информация и контакти: тел. 02/955-90-20, 02/955-41-34 и 02/973 28 09 – тех. отдел за огледи.

 

27.02.2023