„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв. м, находящ се в гр. София, местност „Алеко”, парк „Витоша”

 

ОБЯВА

 

 

„Спортна София – 2000” ЕАД обявява конкурс по реда на чл. 40 от Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (НРУУПОППТДОУК), за отдаване под наем на:

1. Недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ полумасивна сграда на два етажа с площ от 77 кв. м, РЗП 362,25 кв. м, находящ се в гр. София, местност „Алеко”, парк „Витоша”, включен в капитала на "Спортна София – 2000" ЕАД. Срок за отдаване под наем на обекта – 3 (три) години.

2. Начална месечна наемна цена за обекта – 1 200 (хиляда и двеста) лева, без ДДС.

3. Депозит за участие – 120 (сто и двадесет) лева, вносими по следната банкова сметка на титуляра „Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка” АД
IBAN: BG26SOMB91301027122801
BIC: SOMBBGSF

4. Оглед на обекта може да бъде извършен, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 11:00 ч. до 15:00 ч., но не по-късно от 31.03.2023 г. вкл., по предварителна заявка на кандидатите, на телефон 0884467032.

5.  Конкурсът ще се проведе на 03.04.2023 г. от 10:30 часа в административната сграда на “Спортна София – 2000” ЕАД, гр. София, ул. „Българска морава” № 2. Комисията ще заседава в закрито заседание.

6. Договорът със спечелилия конкурса участник се подписва пред нотариус.

7. Документация за участие в конкурса се получава на адрес: гр. София 1303, р-н "Възраждане", „Зона Б-5”, ул. „Българска морава” № 2, тел. 0884467032, от 10:00 ч. до 16:30 ч., всеки работен ден, в срок до 31.03.2023 г. (включително), срещу представен банков документ за сумата от 50 (петдесет) лв., с включен ДДС, внесени по следната банкова сметка на “Спортна София – 2000” ЕАД:
Банка: „Общинска  банка” АД,
IBAN: BG26SOMB91301027122801,
BIC: SOMBBGSF.

Краен срок за приемане предложенията на участниците – до 16:30 ч. на 31.03.2023 г., включително.

17.03.2023