Столичната община съобщава за издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на улична регулация от о.т. 314-о.т. 305- о.т. 321, кв. 79 и кв. 78, м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV част“, район "Триадица"

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столичната община обявява Заповед № СОА23-РД40-1/16.01.2023 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 68134.1007.2451 (незастроен), находящ се в район „Триадица”, попадащ в обхвата на обект: „Прилагане на регулацията от о.т.314-о.т.305-о.т.321, кв. 79 и кв. 78, м. „Кръстова вада“, и м. „Южен парк – IV част”, район "Триадица".


Заповед № СОА23-РД40-1/16.01.2023 г. на кмета на Столична община

23.01.2023