„ДКЦ XXIV – София” ЕООД обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот, частна общинска собственост, а именно: помещения в сградата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, срокът за подаване на оферти ще бъде продължен

ОБЯВА


„Диагностично-консултативен център XXIV – София” ЕООД, ЕИК 000691308, обявява, че поради липса на подадени оферти в публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, а именно: помещения, намиращи се в сградата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, с адрес: град София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3, представляващи еднопространствени помещения, както следва:
Имот № 1: Кабинет № 4, намиращ се на първи етаж, с обща площ от 25,70 кв. м.
Имот № 2: Кабинет № 6, намиращ се на първи етаж, с обща площ от 25,70 кв. м.
Имот № 3: Кабинет № 14, намиращ се на втори етаж, с обща площ от 29,23 кв. м.
Имот № 4: Кабинет № 68, намиращ се на трети етаж, с обща площ от 30,68 кв. м.
Предназначение на имотите от № 1 до № 4 включително: за индивидуална и/или групова практика за оказване на първична лекарска помощ.
Имот № 6: Помещение без номер, намиращо се на първи етаж, вдясно от втория северен вход на лечебното заведение, представляващо еднопространствена преградена част от коридора, с площ от 3,00 кв. м. Предназначение: за книжарница. Срокът за подаване на оферти за тези помещения ще бъде продължен, съгласно заповедта за откриване на конкурса, до 13:00 ч. на 09.03.2023 г. Всички останали условия остават непроменени.

Срок на наемане на имотите: три години, считано от датата на сключване на договора.

Минимална наемна месечна цена: Имот № 1: Кабинет № 4 – 130,00 лева без ДДС; Имот № 2: Кабинет № 6 – 130,00 лева без ДДС; Имот № 3: Кабинет № 14 – 140,00 лева без ДДС; Имот № 4: Кабинет № 68 – 150,00 лева без ДДС; Имот № 6: Помещение без номер за книжарница – 150,00 лева без ДДС.

Депозитът за участие в конкурса е, както следва: за всеки един имот в размер на 100 (сто) лева. Депозитът е вносим на каса или по банков път в „Уникредит Булбанк“ АД на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, а именно: (BIC): UNCRBGSF; Банкова сметка (IBAN): BG18UNCR70001523240313. Депозитът следва да е постъпил по сметката на лечебното заведение до 13:00 часа на 09.03.2023 г.

Общи условия към участниците и необходими документи: подробно описани в документацията за участие. Всеки кандидат може да подаде само една оферта.

Критерий за оценяване на офертите: най-висока предложена наемна цена.

Цена на конкурсната документация – 50 лв. без ДДС, платима на регистратурата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД, не по-късно от 13:00 ч. на 09.03.2023 г.

​​​​​​​Краен срок за подаване на документи за участие – 13:00 ч. на 09.03.2023 г.

Комисията за провеждане на конкурса ще заседава в закрито заседание на 10.03.2023 г. от 10:00 часа на следния адрес: град София, 1231, район "Надежда", ж.к. „Свобода“, бул. „Ген. Никола Жеков“ № 3, в сградата на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД.

За справки и огледи – тел: 0898997171, Теменужка Колчева – завеждащ "Административна служба".

Д-р Силвия Янева
​​​​​​​Управител на „ДКЦ XXIV – София” ЕООД

22.02.2023