„ДКЦ ХХ – София” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинети и помещения

"ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ХХ – СОФИЯ"  ЕООД
гр. София,1618, ул. ”Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17 тел. 02/9557225


 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за общинските лечебни заведения, на основание Решение № 01/03.02.2023 г.

на управителя на „Диагностично-консултативен център XX – София” ЕООД,

 

І. ВЗЕМАМ  РЕШЕНИЕ

 

На 27.02.2023 г. от 09:00 ч., в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, находящ се на ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17, да се проведе конкурс за определяне наематели на:

1. Кабинет  № 211, с площ  16,83 м2 и прилежащи части 13,03 м2

2. Кабинет  № 227, с площ  21,00 м2  и прилежащи части 16,25 м2

3. Кабинет  № 304, с площ  36,26 м2  и прилежащи части 41,78 м2

4. Помещение, търговски обект (аптека) – фоайе, с площ 36,00 м2 и  прилежащи части 18,51 м2 ,

находящи се в сградата на „ДКЦ ХХ – София ” ЕООД, гр. София,ул. „Ген. Стефан Тошев” № 15 – 17.

 

ІІ. О П Р Е Д Е Л Я М

 

Срок на наемното отношение – 3 (три) години.

Предназначение – кабинети за: медицинска /дентална /медико-дентална  /търговска дейност и други,  неконкурентни с дейността на „ДКЦ ХХ – София” ЕООД дейности.

Начална конкурсна цена за:

1. Кабинет № 211 – 100,00 (сто) лева без ДДС месечно;

2. Кабинет № 227 – 120,00 (сто) лева без ДДС месечно;

3. Кабинет № 304 – 210,00 (двеста и десет) лева без ДДС месечно;

4. Помещение  І етаж  (бивша аптека) – фоайе – 850,00 (осемстотин и петдесет) лева без ДДС месечно.

Размерът на консумативните разходи се определя съобразно „Методически указания” – Приложение № 1 от проект за договор за наем, част от конкурсната документация.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната наемна цена и трябва да бъде внесен до деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса по банкова сметка в „Общинска банка” АД, BIC: SOMBBGSF, IBAN: BG98SOMB91301025120201.

Цената на конкурсната документация е 40,00 лв. Конкурсната документация се получава  в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. „Ген. Стефан Тошев”  № 15 – 17, кабинет 163, от момента на публикуване на решението в централен ежедневник, до 12:00 часа на деня, предхождащ датата на провеждане на конкурса срещу представен документ – платежно. Подробна информация за конкурса – в документацията за конкурса.

Оглед на обекта: Всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа до 24.02.2023 г. Огледът се извършва с представител на НАЕМОДАТЕЛЯ, а именно – Весeлин Стойков – служител  поддръжка сграда, телефон за контакти: 0878/419 207.

Писмените предложения се подават и приемат всеки работен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч.,с краен срок на подаване 24.02.2023 г.в „ДКЦ ХХ – София” ЕООД,  кабинет № 163.

УПРАВИТЕЛ:
​​​​​​​"ДКЦ ХХ – СОФИЯ" ЕООД
​​​​​​​ЛЮБКА АСЕНОВА, ДМ

09.02.2023