„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижим имот за извършване на търговска дейност – банкови услуги (поставяне на устройство – банкомат)

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ЕАД
гр. София, 1202, бул. "Христо Ботев’’ № 120
ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА
ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ" ЕАД

 


Недвижим имот, съставляващ площ от 1 (един) квадратен метър, с предназначение за извършване на търговска дейност – банкови услуги (поставяне на устройство – банкомат), находящ се на партерен етаж срещу „деловодство" на лечебното заведение, с минимално определена месечна наемна цена в размер на 32,77 лв. (тридесет и два лева и седемдесет и седем стотинки) без включен ДДС.

Не се допускат и се отстраняват от участие в конкурса търговци и дружества със задължения към „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.
Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.
Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД от 23.01.2023 г. до 07.02.2023 г. включително.
Цена на конкурсната документация е 30,00 лв. (тридесет лева) с включен ДДС.
Гаранцията (депозит) за участие в конкурса, в размер на един месечен наем без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15:30 часа на 07.02.2023 г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15:30 часа на 07.02.2023 г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 08.02.2023 г. от 10:00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.Документация

 

 

23.01.2023