С церемония „Първа копка“ започна доизграждането на канализационна мрежа за квартал „Обеля“, район „Връбница“

 

 

На 16 декември 2022 г. в столичния район „Връбница“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по доизграждане канализационна мрежа в квартал „Обеля“. Събитието се провежда в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. – безвъзмездна финансова помощ, и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На събитието присъстваха д-р инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет, направление „Обществено строителство“ в Столична община, инж. Петър Костов – директор дирекция „Строителство“ в Столична община, г-н Младен Младенов – кмет на район „Връбница”, представители на ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“, членове на екипа за управление на проекта, представители на фирмите изпълнители, граждани и медии.

В кв. „Обеля“ ще се изгради разделна канализационна мрежа, така че битовите отпадъчни води ще се събират и заустват в главните канализационни колектори и ще достигат до ПСОВ „Кубратово“, а в дъждовни колектори ще се събират повърхностните дъждовни води, които ще се заустват в р. Какач. Общата дължина на изградената канализационна мрежа е 4375 м – битова канализация, и 3121 м – дъждовна канализация. Предвидените строителни дейности включват изграждане на канализационни клонове по следните улици: ул. „акад. Д. Лихачов“, ул. „Ефрем Чучков“, ул. „4-та“, ул. „5-та“, ул. „6-та“, ул. „7-ма“, ул. „8-ма“, ул. „9-та“, ул. „10-та“, ул. „12-та“, ул. „13-та“, ул. “18-та“, ул. „19-та“, ул. „21-ва“, ул. „24-та“, ул. „Воденичарски път“, ул. „Тр. Синапов“ и ул. „Обелски могили“.

След изпълнението на строителните дейности в кв. „Обеля“ ще бъдат присъединени 856 еквивалент жители към канализационната мрежа. Общата стойност на обекта е 6 809 816,80 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Изграждането на модерна техническа инфраструктура е водещ приоритет на Столична община, с оглед постигането на балансирана, качествена и устойчива жизнена среда.

 

 

19.12.2022