Състоя се информационно събитие по проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София"


 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Състоя се информационно събитие по проект
„Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София"

 

Информационното събитие по проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София" се състоя днес. На събитието присъстваха представители на целевите групи по проекта – жители на столицата, на София – област, посетители, журналисти, както и експерти и граждани.

По време на официалната церемония бяха представени целите на проекта, като беше поставен акцент върху стремежа към повишаване качеството на живот, осигуряване на достъп до основни услуги, подобряване на екологичната среда и развитието на района. Друга от основните цели е подобряване на условията и насърчаване на инвестиционната атрактивност и балансираното икономическо развитие на града и района.

Проектът „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София" се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFОP001-1.001-0002-C04/16.02.2018 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Столична община. Общата стойност е 46 688 675,43 лв., от които БФП – 41 494 481,84 лв., както и собствено финансиране в размер на 5 194 193,59 лв.

Проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част в град София" се изпълнява от 16.02.2018 г. и ще приключи на 02.12.2023 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от Централна градска част в град София“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014 – 2020.

09.11.2023