Съобщение за удължаване срока за подаване на оферти за участие в конкурс за ДОД „Английски език по метода Монтесори“ в ДГ № 55 „Иглика”, район "Люлин"


Съобщение

Относно: Удължаване срока за подаване на оферти за участие в конкурс за ДОД „Английски език по метода Монтесори“ в ДГ № 55 „Иглика”, район "Люлин"

На основание чл. 259, ал. I от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, се удължава с 5 (пет) работни дни срокът за подаване на оферти по Обява с изх. № 87/28.06.2023 г. за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности в Детска градина № 55 „Иглика“ извън основните форми на педагогическо взаимодействие, за ДОД „Английски език по метода Монтесори“.

Удълженият срок за подаване на документите е от 10.07.2023 г. до 14.07.2023 г. включително от 09:30 ч. до 16:00 ч.

Място за подаване на документите: Детска градина № 55 „Иглика”, град София, район "Люлин", ул. „Христо Караминков” № 8.

Дата и място на провеждане на конкурса 17.07.2023 г. от 09:30 ч. в сградата на Детска градина № 55 „Иглика”, гр. София, район "Люлин", ул. „Христо Караминков” № 8.

10.07.2023