Съобщение във връзка с постъпило заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район” за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект (в СО – район "Панчарево", с. Лозен) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б”, и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите. Заявлението е с вх. № РР-06-28/27.05.2022 г., постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект (в СО – район "Панчарево", с. Лозен) за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, придружени с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за водите.

06.07.2023