Столична община уведомява собствениците на поземлени имоти за поправка на ОФГ, във връзка с реализацията на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в участък на улица "Подп. Васил Златарев"


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg  


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улична регулация – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на м. НПЗ "Искър-Север-1, 2, 3 част", Решение № 378 по Протокол № 16/10.07.2008 г. на СОС и Решение № 644 по Протокол № 59/13.09.2018 г. на СОС - за поправка на ОФГ, във връзка с реализацията на обект: "Отчуждаване на имоти, попадащи в улица "Подп. Васил Златарев" в участъка от о.т.1А на ул. "Подпоручик Йордан Тодоров" през о.т.140-о.т.139 до о.т.138, между кв. 10 и кв. 17, м. НПЗ "Искър", район "Искър", гр. София, както следва:

1. ПИ с проектен идентификатор 07601.1401.45 (незастроен), с площ 286 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07601.1401.55 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 35 097,92 лв. (тридесет и пет хиляди деветдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки), разпределени на собствениците, както следва:

 1. Иванка Милотинова – 1/18 ид. ч. – 1 949,88 лв.
 2. Силвия Илиева – 1/18 ид. ч. – 1 949,88 лв.
 3. Силвия Милотинова – 1/54 ид. ч. – 649,97 лв.
 4. Иво Милотинов – 1/54 ид. ч. – 649,97 лв.
 5. Биляна Милотинова – 1/54 ид. ч. – 649,97 лв.
 6. Еленка Гьорева – 1/18 ид. ч. – 1 949,88 лв.
 7. Емилия Стоянова – 1/18 ид. ч. – 1 949,88 лв.
 8. Бисер Димов – 1/18 ид. ч. – 1 949,88 лв.
 9. Тодор Милотинов – 1/3 ид. ч. – 11 699,32 лв.
 10. Антон Димитров – 1/6 ид. ч. – 5 849,65 лв.
 11. Траянка Димитрова – 1/18 ид. ч. – 1 949,88 лв.
 12. Петя Димитрова – 1/18 ид. ч. – 1 949,88 лв.
 13. Орлин Димитров – 1/18 ид. ч. – 1 949,88 лв.

2. ПИ с проектен идентификатор 07601.1401.54 (незастроен), с площ 327 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07601.1401.57 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 40 129,44 лв. (четиридесет хиляди сто двадесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Пламен Спасов – 1/2 ид. ч. – 20 064,72 лв.
 2. Румен Благоев – 1/4 ид. ч. – 10 032,36 лв.
 3. Калин Благоев – 1/4 ид. ч. – 10 032,36 лв.

3. ПИ с проектен идентификатор 07601.1401.59 (незастроен), с площ 219 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07601.1401.58 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 26 875,68 лв. (двадесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и шестдесет и осем стотинки), разпределени на собствениците, както следва:

 1. Николай Тодоров – 1/12 ид. ч. – 2 239,64 лв.
 2. Даниела Радева – 1/12 ид. ч. – 2 239,64 лв.
 3. Иван Божилов –   1/6 ид. ч. – 4 479,28 лв.
 4. Ваня Иванова –   1/6 ид. ч. – 4 479,28 лв.
 5. Петранка Мичева – 1/18 ид. ч. – 1 493,09 лв.
 6. Светла Кръстева – 1/18 ид. ч. – 1 493,09 лв.
 7. Искра Крумова – 1/18 ид. ч. – 1 493,09 лв.
 8. Стоян Стоянов – 1/24 ид. ч. – 1 119,82 лв.
 9. Райна Стоянова – 1/72 ид. ч. – 373,28 лв.
 10. Димитър Стоянов – 1/72 ид. ч. – 373,28 лв.
 11. Ели Малинова – 1/72 ид. ч. – 373,28 лв.
 12. Никола Стоянов – 1/12 ид. ч. – 2 239,64 лв.
 13. Райна Евтимова – 1/24 ид. ч. – 1 119,82 лв.
 14. Даниела Стоянчева – 1/72 ид. ч. – 373,27 лв.
 15. Таня Борисова – 1/72 ид. ч. – 373,27 лв.
 16. Борислав Борисов – 1/72 ид. ч. – 373,27 лв.
 17. Елка Трайкова – 1/24 ид. ч. – 1 119,82 лв.
 18. Валентин Петров – 1/24 ид. ч. – 1 119,82 лв.

4. ПИ с проектен идентификатор 07601.1401.31 (незастроен), с площ 605 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07601.1401.177 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 74 245,60 лв. (седемдесет и четири хиляди двеста четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Красимира Наумова – 1/2 ид. ч. – 37 122,80 лв.
 2. Борис Наумов – 1/2 ид. ч. – 37 122,80 лв.  

5. ПИ с проектен идентификатор 07106.1401.48 (незастроен), с площ 505 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07106.1401.225 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 61 973,60 лв. (шестдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и три лева и шестдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Петранка Цветкова – 1/6 ид. ч. – 10 328,94 лв.
 2. Радослав Цветков – 1/6 ид. ч. – 10 328,94 лв.
 3. Румяна Цветкова – 1/6 ид. ч. – 10 328,93 лв.
 4. Василка Загорска – 1/6 ид. ч. – 10 328,93 лв.
 5. Росица Каршалъкова – 1/6 ид. ч. – 10 328,93 лв.
 6. Ани Йорданова – 1/6 ид. ч. – 10 328,93 лв.

6. ПИ с проектен идентификатор 07106.1401.40 (незастроен), с площ 345 кв. м, съгласно скица-проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 07106.1401.269 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-28/03.04.2012 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 42 338,40 лв. (четиридесет и две хиляди триста тридесет и осем лева и четиридесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

 1. Марийка Павлова – 1/12 ид. ч. – 3 528,20 лв.
 2. Радослав Тодоров – 1/12 ид. ч. – 3 528,20 лв.
 3. Иванка Найденова – 1/24 ид. ч. – 1 764,10 лв.
 4. Детелина Минкова – 1/24 ид. ч. – 1 764,10 лв.
 5. Юлия Младенова – 1/4 ид. ч. – 10 584,60 лв.
 6. Сашка Киякова – 1/4 ид. ч. – 10 584,60 лв.
 7. Тодорка Нешева – 1/8 ид. ч. – 5 292,30 лв.
 8. Стефан Динов – 1/8 ид. ч. – 5 293,30 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Искър“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА: 
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

15.08.2023