Столична община съобщава за издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Разширение на ул. „Първа българска армия“ – ПИ с идентификатор 68134.505.4675, попадащ в улична регулация от о.т. 71 до о.т. 66а и в УПИ II – за озеленяване и електропроводи“, кв. 7, м. НПЗ „Военна рампа-изток“, район „Сердика“​​​​​​​


ОБЯВЛЕНИЕ


На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: "Разширение на ул. "Първа българска армия" – ПИ с идентификатор 68134.505.4675, попадащ в улична регулация от о.т. 71 до о.т. 66a и в УПИ II – за озеленяване и електропроводи, кв. 7, м. НПЗ "Военна рампа-изток", район "Сердика", съгласно действащ регулационен план на м. НПЗ "Военна рампа-изток" 1. и 2. част, одобрен със Заповед № РД-09-50-213/22.04.1998 г. на главния архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/ 06.08.2003 г. на СОС и ПУП – ИПРЗ и ИПУР, одобрен със Заповед № РА50-169/09.03.2020 г. на главен архитект на Столична община, а именно:

Заповед № СОА24-РД40-4/26.01.2024 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава поземлен имот с идентификатор 68134.505.4675 (незастроен), с площ от 912 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Част от собствениците на имота, а именно Димитър Гечовски и "ДИМОНА Д. Г." ЕООД не са намерени на постоянен/настоящ адрес и не са уведомени за издадения административен акт.

Обявлението да се обнародва в "Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Сердика" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

23.05.2024