Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Ул. "Николай Хрелков" в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район "Овча купел", гр. София


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София, 1000, ул. “Московска” № 33, www.sofia.bg


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Ул. "Николай Хрелков" в участъка от о.т. 67 до о.т. 59, район "Овча купел", гр. София, както следва:

  1. Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-86/04.05.2023 г. на кмета на Столична община (изменена със Заповед № СОА23-РД40-98/03.07.2023 г. на кмета на СО и Заповед № СОА24-РД40-2/26.01.2024 г. на кмета на СО) на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4327.8862 (незастроен), с площ от 277 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4327.7224 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. Липсват данни за 34 кв. м от правото на собственост върху поземления имот.
  2. Заповед за изменения № СОА23-РД40-198/21.12.2023 г. на кмета на Столична община на Заповед за отчуждаване № СОА23-РД40-85/04.05.2023 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.4327.8858 (незастроен), с площ от 225 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4327.4614 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. Липсват данни за 51 кв. м от правото на собственост върху поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:  
(ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ)

20.05.2024