Столичнaта община предлага средствата от проекта за облагородяване на "Борисовата градина" да бъдат пренасочени за изграждане на зелени споделени пространства в 6 района

Във връзка с получени въпроси и предвид желанието ни да запазим за София финансовия ресурс от проекта „Ремонт и обновяване на "Борисова градина – историческа част“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 (ОПРР 2014 – 2020), уведомяваме гражданите, че Столичната община предлага предвидените по проекта средства да бъдат насочени за изграждането на мрежа от зелени споделени пространства в 6 столични района – „Красна поляна“, „Надежда“, „Връбница“, „Илинден“, „Сердика“ и „Възраждане“. Това са всички райони, които попадат в  териториалния обхват на основните зони за въздействие към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. София за периода 2014 – 2020 г., определени и приети с Решение  № 479/20.09.2012 г. и одобрени от УО на ОПРР.   Останалите райони ще бъдат включени в Програмата за облагородяване на пространства, източници на запрашаване, финансирана от Столичната община. 

Основна характеристика на ИПГВР е, че интервенциите за подобряване на градската среда се концентрират в определени градски територии – Зони за въздействие – с цел концентрация на ресурси и постигане на синергичен ефект. Цитираните райони попадат именно в Зоните за въздействие на одобрения ИПГВР – София: 

-    Зона за въздействие с преобладаващ социален характер – С1 – Северозапад-Запад, включваща кварталите "Обеля", "Връбница", "Надежда", "Свобода", "Лев Толстой", "Триъгълника", "Модерно предградие", "Красна поляна", "Разсадника", "Западен парк", "Илинден", "Гевгелийски", "Света Троица", "Фондови жилища", "Захарна фабрика" и "Факултета";
-    Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост – О1 Център, включваща Централна градска част заедно с Южен парк и "Борисовата градина".

В допълнение, ИПГВР – София е разработен в периода 2012 – 2013 г. при широко гражданско участие и публичност. В процеса на обществени консултации, свързани с Плана, са проведени над 80 срещи със заинтересовани страни (граждани, НПО, представители на бизнеса и институции, извън общинската администрация), 4  социологически изследвания сред гражданите на София и 10 тематични фокус групи. ИПГВР – София е специфичен предвид мащабите на територията на града, броя на населението и потребностите от инвестиции в столицата. Следва да се отбележи, че изискванията на техническата спецификация към схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по чиято линия беше финансирано разработването на ИПГВР, бяха еднакви за всички градове в страната и не предоставиха възможност за специфичен подход при изработването на ИПГВР – София.

Инициативата на СО за облагородяване на пространства, източници на запрашаване, стартира още през 2020 г. За последните три календарни години са изпълнение общо 103 обекта, на територията на всички райони. 

Пренасочването на средствата за обновяване на "Борисовата градина" се налага поради обжалване на проекта , което поставя в риск неговото изпълнение. 


 

11.01.2023