Столична община организира пресконференция по изпълнението на проект "Грижа в дома в Столична община“

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ  
„ГРИЖА В ДОМА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА“

Столична община организира  пресконференция, която ще се състои на 14 декември 2023 г. от 15:00 ч. в Областен информационен център – София, бул. „Витоша“, № 99.

Пресконференцията е във връзка с изпълнението по проект
BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община“, финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, с бенефициент Столична община.                                                

Общата стойност на проекта е 8 021 239,20 лв. в т.ч.:
- европейско финансиране (ЕСФ) – 5 614 867,44 лв.
- национално съфинансиране – 2 406 371,76 лв.

В пресконференцията ще вземат участие заместник-кметът по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ на Столична община г-жа Надежда Бачева, директорът на дирекция „Интеграция на хора с уреждания, програми и проекти“ при Столична община и ръководител на проекта г-жа Светлана Ангелова, представители на екипа за управление на проекта, както и на екипите на районните администрации, които са самостоятелни доставчици на услугата „Грижа в дома“ по проекта. Изпратени са покани до представители на Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, на други държавни и общински структури, обществеността и средствата за масова информация.


Проект BG05SFPR002-2.001-0120-С01 „Грижа в дома в Столична община”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001„Грижа в дома“, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.

11.12.2023