Столична община обявява 4 броя заповеди на кмета на СО за отчуждаване на ПИ във връзка с реализацията на обект: „Прилагане на ул. регулация на ул. „Река Ягуля“от о.т.9-о.т.10-о.т.11-о.т.12-о.т.107-о.т.99-о.т.99в-о.т.94е и безименна улица от о.т.99-о.т.100-о.т.101-о.т.102-о.т.103-о.т.142-о.т.104а-о.т.106б, между кв.кв. 7, 8 и 9, м. „Ботаническа градина“, р-н „Витоша“

 

 

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 4 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, издадени на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, попадащи в обхвата на обект: „Прилагане на улична регулация на ул. „Река Ягуля“ от о.т.9 – о.т.10 – о.т.11 – о.т.12 – о.т.107 – о.т.99 – о.т.99в – о.т.94е и безименна улица от о.т.99 – о.т.100 – о.т.101 – о.т.102 – о.т.103 – о.т.142 – о.т.104а – о.т.106б, между кв. 7, кв. 8 и кв. 9, м. „Ботаническа градина“, район „Витоша“:

28.04.2023