Столична община обявява Заповед № СОА23-РД40-80/21.04.2023 г. и Заповед № СОА23-РД40-81/21.04.2023 г. на кмета на СО, изменена със Заповед № СОА23-РД40-82/04.05.2023 г., за отчуждаване на ПИ в обект: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. ”Хижите“ до "Софийски околовръстен път“, р-н “Лозенец“ – поетапно

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост Столичната община обявява 2 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, издадени на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС, във връзка с реализацията на  обект: „Изграждане корекция на р. Драгалевска в участъка от ул. ”Хижите“ до "Софийски околовръстен път“, р-н “Лозенец“ – поетапно, гр. София:

В Заповед № СОА23-РД40-82/04.05.2023 г. – За поправка на Заповед № С0А23-РД40-81/21.04.2023 г. на кмета на Столична община, вместо Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.905.3539 (незастроен), навсякъде следва да се чете Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.904.3539 (незастроен).

15.05.2023