Столичната община обявява провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

О Б Я В Я В А М:

Кампания за провеждане на текущ подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0027-C01 „Предоставяне на седем нови социални услуги в общността за деца и семейства на територията на Столична община“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

за следните длъжности:

I. ВИДОВЕ ДЛЪЖНОСТИ
По проекта ще бъде нает административен, специализиран, технически и помощен персонал, разпределен на 14 вида длъжности, разпределени по видове услуги, както следва:

Длъжности по видове услуги – обобщена таблица

Общо

3 ЦОП (Драгалевци, Надежда, Подуяне)

2 ДЦПДУТС (Надежда, Горна баня)

2 ДЦП ДTMУТС ("Драгалевци", Надежда)            

1

Социален работник НКПД 26356003

1

1

0

0

2

Социален работник в социалната услуга НКПД 26356002

3

2

0

1

3

Психолог НКПД 26346001

6.5

2.5

2

2

4

Логопед НКПД  22666001

9.5

6

                 2.5

1

5

Педагог НКПД 23596012

1.5

0.5

1

0

6

Социален педагог НКПД  26356022

3

3

0

0

7

Специален педагог НКПД 23596012

5

0

3

2

8

Социален сътрудник НКПД 33533014

10

7

0

0

9

Медицинска сестра НКПД 22216001 

2

1

0.5

0.5

10

Рехабилитатор НКПД 22645001

0.5

0

0.5

0

11

Ерготерапевт НКПД 22696002

2

0

2

0

12

Трудотерапевт/Арттерапевт НКПД 53291008

1

1

0

0

13

Хигиенист НКПД 91120004

0.5

0.5

0

0

14

Техническа поддръжка НКПД 31193069

0.5

0

0.5

0

 

Oбщо

43.5

                  24.5

                 12

7

 

II. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ

1. Социален работник НКПД 26356003 – 1 брой
Ще осъществява дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП), както следва:
- 1 социален работник за ЦОП в р-н „Подуяне“;
Ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП).
Води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга.
Изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади.
Участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове.
Консултира професионално потребителите и близките им.
Поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др. по въпроси, касаещи проблеми, свързани с потребителите на социалната услуга.
Обучава кандидати за приемна грижа и кандидат-осиновители.
Осъществява превенция на изоставянето.
Оказва специфична помощ на семейства, както и развитие на услуги в подкрепа на тяхното развитие и закрила.
Информира по подходящ начин клиентите за правата и задълженията им.
Предоставя консултации на родителите/настойниците. Изпълнява и други задачи.

Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър".
Област на образованието: Хуманитарни, социални, стопански и др. науки.
Предимство: доказан административен опит.
Професионален опит: мин. 1 години в сферата на социалните услуги или социалното подпомагане.                   
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 500 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.


2. Социален работник в социалната услуга НКПД 26356002 – 3 броя, в т.ч.:
- 2 бр. от тях ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП) в районите  „Витоша“ и „Подуяне“;
- 1 бр. от тях  ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС). По-конкретно: за ДЦПДТМУТС в р-н „Витоша“, 1 бр.

Длъжността е предвидена за услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП), както и за услугите тип Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС) и Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС).

2.1. Описание на длъжността за ЦОП:
Осъществява превенция на асоциалното поведение, на отпадането от училище и на насилието.
Работи по реинтеграция в семейна среда на деца, отглеждани в резидентни услуги.
Извършва дейности по подготовката за самостоятелен живот и оказване на подкрепа след напускане на резидентна услуга на младежите между 16 и 18 години.
Осъществява превенция на изоставянето и извършва директна работа с двойката майка-дете, настанени в звеното за спешен прием и техните семейства/близки. Работи по реинтеграция в семейна среда на  двойката майка-дете. Разрешава конфликтни ситуации, антисоциално поведение, предотвратяване на насилието. Извършва кризисна интервенция.
При нужда, подпомага майката в грижата ѝ за детето.     
Осъществява връзка с институции в системата на социалните услуги и закрилата на детето.     
Изпълнява и други задачи.

2.2. Описание на длъжността за ДЦПДУТС и ДЦПДТМУТС:
Води регистрите и лични досиета на потребителите на социалната услуга.
Изготвя задължителната документация – справки, отчети, доклади.
Участва в мултидисциплинарен екип за изготвяне на оценки и планове.
Консултира професионално потребителите и близките им.
Поддържа контакти със здравни, социални заведения, институции и др., по въпроси, касаещи проблеми, свързани с потребителите на социалната услуга.
Оказва помощ за формиране и доизграждане на умения и навици за самостоятелно справяне с ежедневни и битови нужди, преодоляване на социалната изолация, чрез организиране на различни мероприятия. Осигурява постоянна качествена грижа за всеки потребител, съобразно неговото социално, интелектуално, емоционално, образователно и културно развитие. Изпълнява и други задачи.

Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър".
Област на образованието: Хуманитарни, социални, стопански и др. науки.
Професионален опит: предимство е доказан опит, свързан със социална работа.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 400 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.


3. Психолог НКПД 26346001 – 7 броя, в т.ч.:
- 0,5 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ЦОП в р-н „Надежда“;
- 2 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ЦОП в р-н „Витоша“;
- 2 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ДЦПДТМУТС в р-н „Витоша“;
- 2 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ДЦПДУТСТС – р-н „Надежда“.
- 0,5 бр. от тях ще осъществяват дейността си в ДЦПДТМУТС в р-н „Надежда“.

Извършва психологическо консултиране и подкрепа на ползвателите и техните семейства.
Извършва психологическа оценка и консултиране на майки и деца.
Осъществява професионално психологическо консултиране на деца и възрастни.

Работи с деца и семейства с цел превенция на изоставянето, превенция на асоциалното поведение, превенция на отпадането от училище.
Оказва психологическа подкрепа на деца в процеса на интеграция в семейна среда.
Работи със семейства в посока интеграция и реинтеграция на детето в семейна среда; подготвя, подкрепя, подпомага и оценява развитието на отношения между майка/дете.
Оказва подкрепа след завръщане на майката и детето в семейството, подпомага развитие на мрежа за социална подкрепа.
Оказва психологическа подкрепа на детето в процеса на опазване и адаптация след интеграция в приемно семейство.
Подпомага работата на останалите специалисти в услугата.
Извършва психологически оценки на ползвателите, психотерапевтична индивидуална и групова работа.
Консултира специалистите от екипа на социалната услуга.
Разработва и предлага съвременни методи на работа, оказва методическа подкрепа в кризисни ситуации.
Изпълнява и други задачи.
​​​​​​​При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър", специалност „Психология”
Област на образованието: Хуманитарни или социални науки.
Професионален опит: предимство.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 400 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.


4. Логопед НКПД  22666001 – 9,5 броя
-  1 брой логопед ЦОП – р-н „Надежда“;
-  2 броя логопед ЦОП – р-н „Витоша“;
-  1 брой логопед ЦОП – р-н „Подуяне“;
-  1,5 броя логопед в ДЦПДУТСТС – р-н „Надежда“;
-  1 брой логопед в ДЦПДУТСТС – р-н „Овча купел“;
-  2 броя логопед в ДЦПДТМУТС – р-н „Витоша“,
-  1 брой логопед в ДЦПДТМУТС – р-н „Надежда“.

Работи с ползвателите за преодоляване на физически смущения, които засягат човешкия говор и комуникация.
Осъществява програми за превенция на отпадането от училище и подпомага деца със специфични особености в усвояване на основните училищни проблеми.
Помага за преодоляване на специфични логопедични трудности при деца със сензорни, интелектуални, соматични проблеми, работи за възстановяване езиковите функции.
Прилага рехабилитационни терапии при говорни нарушения, сетивни и невралгични проблеми.
Консултира с цел превенция.
Изпълнява и други допълнително възложени задачи.    
При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър", специалност „Логопедия”.
Област на образованието: Социални науки.
Професионален опит: предимство.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 300 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

5. Педагог НКПД 23596012 – 1,5 броя:
​​​​​​​- 1 брой педагог в ДЦПДУТСТС – р-н „Овча купел“;
- 0,5 броя педагог ЦОП – р-н „Надежда“;

Ще осъществяват дейността си в услугата тип Център за обществена подкрепа (ЦОП) р-н „Надежда“ и в услугата тип Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства (ДЦПДУТС)  р-н „Овча купел“;

5.1. Описание на длъжността за ЦОП:
Педагогът е отговорен за организацията и качественото провеждане на педагогически и възпитателни консултации с потребителите, които могат да бъдат от всички възрасти, както и техните семейства при необходимост. Отговаря и за изготвянето и развиването на методиките за тези услуги и подготовката на отчетната документация за тези и, ако е необходимо, и други дейности, в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България.
Участва в изготвянето на  оценка на потребностите на детето и изготвянето на Плана за предоставяне на социална услуга.

Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър", специалност „Педагогика“, „Социална педагогика“, „Начална и предучилищна педагогика“ или друга подходяща специалност с педагогическа правоспособност.
Област на образованието: Хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност.
Предимство: Доказан опит в директна работа с деца с увреждания.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 000 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

5.2. Описание на длъжността за ДЦПДУТС:
Педагогът е отговорен за организацията и качественото провеждане на педагогически и възпитателни консултации с потребителите, които могат да бъдат от всички възрасти, както и техните семейства при необходимост. Отговаря и за изготвянето и развиването на методиките за тези услуги и подготовката на отчетната документация за тези и, ако е необходимо, и други дейности, в съответствие със съществуващата нормативна база за предоставяне на социални услуги в Република България. Прави първоначална оценка на образователното ниво на детето, констатира образователните потребности и бъдещ потенциал на всяко дете, с което работи.

Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър", специалност „Специална педагогика” "Дефектология", „Педагогика“ или други приравнени специалности и квалификации.
Област на образованието: Хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност.
Предимство: Доказан опит в директна работа с деца с увреждания.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 000 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

6. Социален педагог НКПД 26356022 – 3 броя:
- 1 брой социален педагог ЦОП – р-н „Надежда“;
- 1 броя социален педагог ЦОП – р-н „Подуяне“;
- 1 брой социален педагог ЦОП – р-н „Витоша“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП).
Извършва дейност по превенция на асоциалното поведение и отпадането от училище на потребителите чрез научни методи и средства с цел включването им в процеса на адаптация, социализация, преодоляване на социалната изолация и интеграция.
Подпомага процеса по овладяване на основни практически умения и навици на децата със специфични особености в зависимост от възрастта им.
Осъществява индивидуална и групова педагогическа работа, насочена към подобряване на познанията и уменията в отделните образователни направления.
Извършва допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност на потребителите с цел по-лесно справяне с учебния материал.
    
Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър", специалност „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, „Начална и предучилишна педагогика“ или друга подходяща специалност с педагогическа правоспособност.
Област на образованието: Хуманитарни и социални науки с педагогическа правоспособност.
Предимство: доказан опит в сферата на социално-психологическите услуги.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 200 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

7. Специален педагог НКПД 23596012 – 5 броя:
- 1 брой специален педагог за ДЦПДТМУТС ТС в р-н „Витоша“.
- 2 броя специален педагог в ДЦПДУТСТС – р-н „Овча купел“;
- 1 брой специален педагог в ДЦПДУТСТС – р-н „Надежда“;
- 1 брой специален педагог за ДЦПДТМУТС – р-н „Надежда“;

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневни центрове.
Изготвя индивидуални програми за работа с всяко дете съобразно увреждането, съдържащи следните тематични компоненти за развитие на умения за: комуникативни и комуникационни умения, самостоятелна работа в клас и вкъщи, самостоятелно учене, работа в група, решаване на проблеми, критично и конструктивно мислене.  
Установява образователните потребности и дефицити на потребителите, планиране и организиране тяхното компенсиране.
Извършва терапевтична и корекционна дейност с потребителите и техни близки.
Работи за подобряване на комуникативните умения и адаптиране в детска среда – училище, детска градина.
Работи за включването им в процеса на адаптация, социализация, преодоляване на социалната изолация и интеграция.
Извършват посочените дейности и в резидентни услуги при необходимост.
Изпълнява и други задачи.
При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: висше – "бакалавър", специалност „Специална педагогика” "Дефектология", „Педагогика“ или други приравнени специалности и квалификации.
Област на образованието: Хуманитарни и социални науки.
Предимство: доказан опит в директна работа с деца с увреждания.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 250 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

8. Социален сътрудник НКПД 33533014 – 7 броя:
Ще осъществява дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП) в районите „Надежда“, „Витоша“ и „Подуяне“, както следва:
- 1 бр. социален сътрудник за ЦОП в р-н „Надежда“;
- 3 бр. социален сътрудник за ЦОП в р-н „Витоша“;
- 3 бр. социален сътрудник за ЦОП в р-н „Подуяне“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП).
Подпомага работата на екипа.
Организира и оказва подкрепа и грижа,  обучава  децата/младежите  на адекватни жизнени и социални  умения.
Следи за поддържане на ред и чистота в помещенията за спешен прием, съобразно санитарно-хигиенните изисквания.
Изпълнява всички дейности по опазване  здравето и безопасността на децата и придружаващите ги лица, настанени в помещенията за спешен прием.  
Включване в организацията на дейностите, свързани с предоставяне на услугите.
Работи на сменен режим на работа – дневни и нощни дежурства.

Образователно-квалификационна степен: средно.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: наличие на опит в сходни дейности.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1100 лв., при заетост на 12-часов работен ден с двусменен режим на работа при сумирано изчисляване на работното време на 3 месеца, съгласно чл. 141 и чл. 142 от Кодекса на труда и утвърдени работни графици.

9. Медицинска сестра НКПД 22216001 – 2 броя:
- 0,5 броя мединска сестра ЦОП – р-н „Надежда“;
- 0,5 броя мединска сестра ЦОП – р-н „Витоша“;
- 0,5 броя мединска сестра ДЦПДТМУТС – р-н „Витоша“;
- 0,5 броя мединска сестра  ДЦПДУТСТС – р-н „Овча купел“.

Оказва съдействие и посредничество за осигуряване на специализирана медицинска помощ.
Отговаря за качественото обслужване на ползвателите, спазва правилата за добра медицинска практика, за правилното използване на материали и медицински изделия.
Оказва съдействие и посредничество за осигуряване на специализирана медицинска помощ.
Осъществява постоянен контрол на здравословното състояние на потребителите.
Реагира адекватно и целесъобразно в зависимост от ситуацията.
Участва в ежедневната грижа за потребителите.
Изпълнява и други задачи.
     
Образователно-квалификационна степен: висше – "професионален бакалавър".
Област на образованието: Медицина.
Професионален опит: не се изисква
Предимство: работа с деца с увреждания.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 350 лв., с намалено работно време – 7 часа.

10. Рехабилитатор НКПД 22645001 – 0,5 броя:
- 0,5 броя рехабилитатор в ДЦПДУТСТС в р-н „Надежда“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневни центрове.
Предоставя рехабилитация изразена в комплекс от лечебно-възстановителни и лечебно-профилактични процедури, които целят предпазване от евентуална инвалидност и социална изолация.
Възстановяване или постигане  на анатомичната цялост с цел нормално или по-добро функционалното развитие на  децата с увреждания.
Реализиране терапевтична и корекционна дейност на потребителите имащи нужда от рехабилитация.
При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).

Образователно-квалификационна степен: "професионален бакалавър" по специалността „Рехабилитатор” или приравнена.
Област на образованието: Медицина, социални, хуманитарни науки и др.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: доказан опит в сферата на социално-психологическите услуги.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 350 лв., с намалено работно време – 7 часа.

11. Ерготерапевт НКПД 22696002 – 2 броя:
- 1 брой ерготерапевт в ДЦПДУТСТС в р-н „Овча купел“;
- 1 брой ерготерапевт в ДЦПДУТСТС в р-н „Надежда“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Дневни центрове.
Осъществява работа с деца и родители чрез търсене на решения за преодоляване на затрудненията и подобряване качеството на живот.
Извършва оценка на затрудненията на децата при изпълнението на ежедневните дейности, които се дължат на физически и/или психически увреждания или изоставане в развитието.
При необходимост извършва посочените дейности под формата на мобилна работа (само за ДЦПДУТСТС и ДЦПДТМУТС).   

Образователно-квалификационна степен:  висше – "бакалавър", специалност „Ерготерапия“ или приравнена.
Област на образованието: Медицина, социални, хуманитарни науки и др.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: доказан опит, свързан с работа с деца с увреждания.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 200 лв., с намалено работно време – 7 часа.

12. Трудотерапевт/Арттерапевт НКПД 53291008 – 1 брой:
​​​​​​​- 1 брой Трудотерапевт/Арттерапевт за ЦОП в р-н „Подуяне“.

Ще осъществяват дейността си в услугите тип Център за обществена подкрепа (ЦОП) р-н „Надежда“,  ЦОП в р-н „Подуяне“  и в  Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства (ДЦПДТМУТС)– р-н „Витоша".
Извършване на арттерапевтична дейност с помощта на изкуството и използване на художествени и дидактични материали за подобряване състоянието и качеството на живот на потребителите на услугата и техните семейства за участие в творческо и невербално изразяване.
Извършване на оценка на затрудненията на децата при изпълнението на дейности, които се дължат на физически и/или психически увреждания или изоставане в развитието.
При необходимост извършва посочените дейности и в резидентни услуги мобилно.

Образователно-квалификационна степен: "бакалавър"/"професионален бакалавър", специалност "Рехабилитация", "Кинезитерапия", "Психология", "Арттерапия", "Музика", изкуства или подобна специалност в сферата на общественото развитие, здравеопазането или еквивалентна комбинация от образование и опит.
Област на образованието: Здравеопазване, медицина, социални, хуманитарни науки и др.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: опит в сходни дейности.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 1 150 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

13. Хигиенист НКПД 91120004 – 0,5  броя:
- 0,5 броя хигиенист ЦОП – р-н „Витоша“.

Ще осъществява дейността си в трите типа услуги.
Осигурява чистота, съобразено с изискванията на СРЗИ и спецификата на потребителите.
Поддържа хигиената в кабинетите, общи помещения и санитарни възли и други дейности по поддръжка на услугите.
Участва в ежедневната грижа за потребителите.

Образователно-квалификационна степен: мин. начално образование.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: опит в сходни дейности.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 900 лв., при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.

14. Техническа поддръжка НКПД 31193069 – 0,5 броя:
- 0,5 броя техническа поддръжка в ДЦПДУТСТС в р-н „Овча купел“.

Ще осъществява дейността си в услугите тип Дневни Центрове.
Гарантира правилното функциониране на сградната система чрез превантивна и корективна  поддръжка. Осигурява техническата поддръжка на материалната база и поддържа прилежащите части около сградите. Осигурява правилна и непрекъсната експлоатация на поверените съоръжения и устройства.

Образователно-квалификационна степен: средно.
Професионален опит: не се изисква.
Предимство: преминат курс за експлоатация на газови съоръжения.
Основно месечно възнаграждение по трудово правоотношение: 900 лв. при заетост на пълен работен ден – 8 часа и/или непълен работен ден.


III. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. КОМИСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА
Процедурата за текущ подбор се провежда от Комисия за подбор на кандидатите за работа по Проекта след проведена Кампания за подбор на персонал. Числеността и поименният състав на Комисията се определят със заповед на кмета на Столична община. Работата на Комисията по подбора се ръководи и организира от председател, който се определя в заповедта на кмета. Комисията взема решенията с мнозинство, повече от половината от всички членове. Всеки член на Комисията има право на един глас. За заседанията на Комисията се води протокол, в който се вписват всички решения и се подписва от председателя и всички членове.
Комисията провежда текущ подбор на кандидатите за персонал въз основа на следните документи:
1.1. Заявление – Приложение № 1;
1.2. Критерии за подбор по документи – Приложение № 2;
1.3. Въпросник за интервю – Приложение № 3;
1.4. Критерии за оценка от интервюто – Приложение № 4;
1.5. Образец „Автобиография“.

2. ТЕКУЩ ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ
Текущият подбор на персонала по проекта се извършва по следния ред:

2.1. Публикуване на постоянно обявление за подбор
Публикува се постоянно обявление във връзка с кампанията за подбор на персонала, в което се описват редът за кандидатстване и изискванията за обявените длъжности.
 
2.2. Набиране и проверка на документите, представени от кандидатите (I етап на подбора).
Комисията по подбора разглежда индивидуално всяко постъпило заявление от кандидат, като извършва проверка на приложените документи към него, преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията, посочени в обявлението, за образование, професионална квалификация и опит, за заемането на длъжността.

2.3. Провеждане на интервю/събеседване и оценяване на кандидатите. (II етап на подбора).
До втори етап (интервю) се допускат само кандидатите, успешно преминали Първи етап – проверката на документите. На всички допуснати до този етап кандидати се задават въпроси според категорията длъжност, за която кандидатстват (Приложение № 3). По време на интервюто/събеседването, членовете на Комисията изслушват кандидатите, като имат за цел да установят в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества, необходими за участие в планираните проектни дейности. Следва обсъждане на представянето им и оценяване. Членовете на Комисията оценяват всеки от кандидатите и преценяват качествата им въз основа на техните отговори по 3-степенна скала, като попълват брой точки във формуляр за оценка по образец. Максималният брой точки е 24 т., а минималният за назначаване на съответната позиция е 12 т.
Подборът ще се извършва текущо без класиране. Одобрените кандидати ще бъдат индивидуално уведомявани по телефон. Текущ подбор се извършва и при наличие на текучество при назначения персонал.

Кандидатите подават следните видове документи:
- Писмено заявление по образец за участие в подбора (Приложение № 1);
- Автобиография;
- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
-  Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
- Копие от трудов договор, доказващ трудовата заетост на лицето към момента на кандидатстване  за определена позиция;
- Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.

3. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
Документите за текущ подбор се приемат от 23.06.2021 г. в деловодството на  дирекция „Интеграция на хора с увреждания, програми и проекти“ при Столична община, бул. „Мария-Луиза“ № 88, ет. 5, всеки работен ден от 09:30 часа до 16:30 ч., и ще продължи до окончателното набиране на необходимия персонал по проекта.

 

27.02.2023