Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлени имоти на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „УПИ XII – за озеленяване и спорт, кв. 6, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“, гр. София"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащите подробни устройствени планове за имотите, а именно: регулационен план на с. Волуяк, одобрен със Заповед № РД-50-09-332/16.09.1988 г. на главния архитект на София; ЧИРП, одобрено със Заповед № РД-09-135/14.06.1993 г. на кметския наместник на ТОА „Връбница“; ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-337/15.11.2002 г. на главния архитект на София; ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-50-836/27.10.2014 г. на главния архитект на Столична община; ИПРЗ, одобрено с Решение № 294 по Протокол № 12/14.04.2016 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „УПИ XII – за озеленяване и спорт, кв. 6, м. „с. Волуяк“, район „Връбница“, гр. София, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 12084.2700.1810, с площ от 2 269 кв. м, съгласно скица, издадена от СГКК – град София, по КККР на район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са: Жоржетка Костова, Валентина Игнатова, Сийка Миланова, Димитринка Цветкова, Надя Иванова, Никол Николчова, Маргарита Костова, Кирил Костов, Вили Рангелова, Антонио Костов, Саша Кръстанова. Сумата за обезщетение е 210 313,61 лева (двеста и десет хиляди триста и тринадесет лева и 61 стотинки), разпределена, както следва:

- Жоржетка Костова – 1/24 идеална част – 8 763,07 лева;
- Валентина Игнатова – 1/24 идеална част – 8 763,07 лева;
- Сийка Миланова – 1/12 идеална част – 17 526,13 лева;
- Димитринка Цветкова – 1/24 идеална част – 8 763,07 лева;
- Надя Иванова – 1/24 идеална част – 8 763,07 лева;
- Никол Николчова – ¼ идеална част – 52 578,40 лева;
- Маргарита Костова – 1/24 идеална част – 8 763,07 лева;
- Кирил Костов – 1/24 идеална част – 8 763,07 лева;
- Вили Рангелова – 1/12 идеална част – 17 526,13 лева;
- Антонио Костов – 1/12 идеална част – 17 526,13 лева;
- Саша Кръстанова – ¼ идеална част – 52 578,40 лева.

2. Поземлен имот с идентификатор 12084.2700.1811, с площ от 2 960 кв. м., съгласно скица, издадена от СГКК – град София, по КККР на район „Връбница“, одобрени със Заповед № РД-18-40/20.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са: Жоржетка Костова, Валентина Игнатова, Сийка Миланова, Димитринка Цветкова, Надя Иванова, Никол Николчова, Маргарита Костова, Кирил Костов, Вили Рангелова, Антонио Костов, Саша Кръстанова. Сумата за обезщетение е 274 362,40 лева (двеста седемдесет и четири хиляди триста шестдесет и два лева и 40 стотинки), разпределени, както следва:

- Жоржетка  Костова – 1/24 идеална част – 11 431,77 лева;
- Валентина  Игнатова – 1/24 идеална част – 11 431,77 лева;
- Сийка  Миланова – 1/12 идеална част – 22 863,53 лева;
- Димитринка Цветкова – 1/24 идеална част – 11 431,77 лева;
- Надя  Иванова – 1/24 идеална част – 11 431,77 лева;
- Никол  Николчова – ¼ идеална част – 68 590,60 лева;
- Маргарита  Костова – 1/24 идеална част – 11 431,77 лева;
- Кирил  Костов – 1/24 идеална част – 11 431,77 лева;
- Вили  Рангелова – 1/12 идеална част – 22 863,53 лева;
- Антонио  Костов – 1/12 идеална част – 22 863,53 лева;
- Саша  Кръстанова – ¼ идеална част - 68 590,59 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

 

06.12.2022