Столична община обявява конкурс за длъжността „главен експерт“ - 1 работно място, в отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“ към направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

Публикувано на 10.06.2024 г.

 СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ


за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“, дирекция „Общинска собственост“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община

 

I. Допускат се до конкурс – провеждане на тест и интервю – следните кандидати:

1. Ц. Киринов, вх. № СОА24-ГР94-2842/29.05.2024 г.
2. С. Кръстева, вх. № СОА24-ГР94-2886/31.05.2024 г.
3. М. Миланова, вх. № СОА24-ГР94-2915/03.06.2024 г.


II. Не се допуска до конкурс:

1. Б. Иванов, вх. № СОА24-ГР94-2898/03.06.2024 г. – липсва подпис на Заявление за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл, липсва подпис на Декларация по чл. 17, ал. 3 от НПКПМДСл.

 
Допуснатите кандидати следва да се явят на 04.07.2024 г. от 10:00 ч. на ул. “Московска” № 33, ет. 2, зала № 2, за провеждане на тест и интервю (при успешно преминаване на теста).

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                                                         /Мая Кескинова-Караканова/


Публикувано на 10.06.2024 г.


КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ

за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“, дирекция „Общинска собственост“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община


Комисията изясни начина за провеждане и прие критерии за оценяване на резултатите от теста и интервюто и подготви въпроси за интервюто.
Комисията реши да бъдат подготвени 3 варианта на тест, с по 25 въпроса, с по 1 верен отговор и изискващ се минимален резултат – 20 верни отговора от теста за допускане до интервю. Време за решаване на теста – 50 минути.
Комисията прие минимална средноаритметична оценка „4“ за успешно издържане на интервюто по критериите от формуляра за преценка, Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. При интервюто оценяването ще се извърши по 5-степенната скала.
Комисията определи коефициент „4“ при изчисляване на крайния резултат, по който се умножава резултатът от теста, и коефициент „5“, по който се умножава средноаритметичната оценка от интервюто.
                  

І. Критерии за оценяване на интервюто:
1. Аналитична компетентност.
2. Ориентация към резултати.
3. Работа в екип.
4. Комуникативна компетентност.
5. Фокус към клиента (вътрешен/външен).
6. Професионална компетентност.
7. Дигитална компетентност.
Други – по решение на конкурсната комисията.


ІІ. Оценяване на интервюто:
5 – напълно отговаря на изискванията на длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията на длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
1 – не отговаря на изискванията.


КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
                                                         /Мая Кескинова-Караканова/


СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ГР. СОФИЯ, 1000, УЛ. „МОСКОВСКА“ № 33


На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител във връзка с чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбор при мобилност на държавните служители и Заповед № СОА24-РД09-2925/10.05.2024 г. на кмета на Столична община

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността „главен експерт“ – 1 работно място, в отдел „Придобиване и разпореждане с общинска собственост“ към дирекция „Общинска собственост“, направление „Финанси и здравеопазване“ при Столична община, Длъжностно ниво – 9, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво: ЕН 5.  

1. Минимални изисквания за длъжността:
- Образование – висше;
- Образователна степен – "бакалавър";
- Професионален опит – 2 години или минимален ранг за длъжността IV младши.

2. Допълнителни изисквания и квалификация:
-  Професионална област – Социални, стопански и правни науки;
-  Познаване на следните нормативни актове:
● Конституция на Република България;
● Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 Закон за държавния служител;
 Закон за общинската собственост;
● Закон за държавната собственост;
● Закон за собствеността;
● Закон за устройство на територията;
● Закон за управление на етажната собственост;
● Закон за достъп до обществената информация;
● Наредба за общинската собственост;
Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилища на територията на Столична община.
- На основание чл. 14, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

3. Конкурсът да се проведе чрез:
- Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
- Провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:
- Заявление за участие в конкурса – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл;
- Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл;
- Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в Заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в Заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Копия от документи, удостоверяващи продължителността на стажа и професионалния опит (трудова, служебна/ осигурителна книжка по утвърден образец, както и документи, удостоверяващи извършване на дейност в чужбина) или придобит ранг.

5. Описание на длъжността, формиране на заплатата, информация за администрацията:
- Разработва анализи и изготвя становища, осъществява методическо ръководство и осигурява компетентно прилагане на законодателството, свързано с придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост.
- Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и чл. 8 и чл. 9, ал. 1 от Вътрешните правила за заплатите и допълнителните възнаграждения на служителите в Столична община в рамките на разходите за персонал, определени в Бюджета на Столична община за 2024 г., при спазване на основните нормативни изисквания;
- Столична община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

6. Минимален размер на основната заплата за длъжността:  933 лева.

7. Адрес и електронна поща за подаване на документи:
- Документите ще се приемат в 14-дневен (четиринадесетдневен) срок от публикуване на обявата за конкурса
в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33, партер, всеки работен ден от 07:30 часа до 19:30 часа;
- Документите може да се подават и по електронен път на адрес: https://svc.sofia.bg/e-document или https://edelivery.egov.bg/Account/Login, като Заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл и Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл задължително се подписват от кандидатите с електронен подпис. При електронно представяне на документите в относно да се посочва длъжността, за която се кандидатства. При подаване на документите лично или чрез пълномощник на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и пречки за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл. При подаване на документите по електронен път кандидатите ще получат длъжностната характеристика и информацията за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, на посочения от тях e-mail.

8. Списъците и всички съобщения, свързани с конкурса, ще бъдат обявени на електронната страница на СО, с адрес: http//www.sofia.bg.

9. За информация: телефон 02/9377-259 – дирекция „Човешки ресурси“ при Столична община.

20.05.2024