Столична община обявява Заповед № СОА24-РД43-8/08.03.2024 г. на кмета на СО за обезсилване на Заповед № С0А23-РД40-17/17.01.2023 г. за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен клон по ул. „Костенски водопад-г“ в участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Васил Стефанов“, район „Триадица”

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява Заповед № СОА24-РД43-8/08.03.2024 г. на кмета на СО за обезсилване на Заповед № С0А23-РД40-17/17.01.2023 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот (на основание чл. 29, ал. 8 от ЗОС)ПИ с идентификатор 68134.1006.2335 (незастроен), с площ 937 кв. м по КККР, одобрени със ЗапоВед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и Главен канализационен клон по ул. „Костенски водопад-г“ в участъка от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Васил Стефанов“, район „Триадица”.

Заповед № СОА24-РД43-8/08.03.2024 г. на кмета на Столична община

20.03.2024