Столична община обявява Заповед № СОА24-РД40-26/09.04.2024 г. на кмета на СО и Заповед СОА24-РД40-27/09.04.2024 г. на кмета на СО за изменение на заповеди за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: “Прилагане на улична регулация за поземлени имоти – частна собственост, попадащи в частта от о.т. 1а – о.т. 1б, кв. 19, м. „Бусманци“, район “Искър“

На основание чл. 25, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) Столичната община (СО) обявява следните заповеди във връзка с реализацията на обект: “Прилагане на улична регулация за поземлени имоти – частна собственост, попадащи в частта от о.т. 1а – о.т. 1б, кв. 19, м. „Бусманци“, район “Искър“, гр. София:

  • Заповед № СОА24-РД40-26/09.04.2024 г. на кмета на Столичната община за изменение на Заповед № СОА24-РД40-12/06.03.2024 г. за отчуждаване на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект: “Прилагане на улична регулация за поземлени имоти – частна собственост, попадащи в частта от о.т. 1а – о.т. 1б, кв. 19, м. „Бусманци“, р-н “Искър“, гр. София;
  • Заповед № СОА24-РД40-27/09.04.2024 г., за изменение на Заповед № СОА24-РД40-14/06.03.2024 г. за отчуждаване на поземлен имот, попадащ в обхвата на обект: “Прилагане на улична регулация за поземлени имоти – частна собственост, попадащи в частта от о.т. 1а – о.т. 1б, кв. 19, м. „Бусманци“, р-н “Искър“, гр. София.


 

 

 

16.04.2024