Столична община завърши работата по актуализацията на недвижимите културни ценности в Зона „Г-14“-запад

Столична община завърши работата по актуализацията на недвижимите културни ценности в Зона „Г-14“-запад

Това е една от най-характерните и най-запазените структури от първата половина на ХХ век на територията на града

"С цел опазване на недвижимото културно наследство на София е разработена актуализация на недвижимите културни ценности в Зона „Г-14“-запад. Зоната включва уличните ансамбли в участъка между бул. „Княгиня Мария-Луиза“, бул. „Сливница“, ул. „Георги С. Раковски“ и бул. „Княз Александър Дондуков“ (с изкл. на уличните фронтове по бул. „Кн. Мария-Луиза“ и бул. „Княз Александър Дондуков“) и е една от най-характерните и най-запазените структури от първата половина на ХХ век на територията на София. Зоната е с голям потенциал за развитие." Това съобщи направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община.

Разработката включва пълно проучване на изследваната територия и на обектите в обхвата ѝ. Събрани са данни, изготвени са анализи, оценки и предложения за предоставяне, актуализиране на статут или прекратяване на временен режим за опазване на всяка недвижима културна ценност.

Изготвено е предложение за предоставяне на статут на груповата недвижима културна ценност Ансамбъл „Зона Г-14-запад“, към който са приложени допълнителни подробни данни, анализи, схеми и силуети.

По отношение на единичните недвижими културни ценности са разработени общо 41 бр. мотивирани предложения, от които:

  • предложения за предоставяне на статут или актуализиране на статут на единични недвижими културни ценности;
  • предложения за деклариране на нови или отписани единични недвижими културни ценности – 13 бр., от които 10 бр. са за възстановяване на статут (отписани при предишни актуализации) и 3 бр. са новоидентифицирани.

Разработката е изпратена в Националния институт за недвижимо културно наследство за провеждане на необходимите процедури преди издаването на заповед от министъра на културата.

26.10.2023