Столичната община обявява предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I – за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, район „Нови Искър"

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ регулационен план на град Нови Искър, кв. „Ал. Войков“ ("Кумарица" и "Славовци"), одобрен със Заповед № РД-50-09-234/12.06.1984 г. на гл. архитект на София и ПРЗ на м. „гр. Нови Искър, кв. „Кумарица““, одобрен с Решение № 384 по Протокол № 78/27.06.2019 г. на СОС, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 00357.5359.2260, попадащ в УПИ I – за техническа инфраструктура, КПС, трафопост и озеленяване“, район „Нови Искър", а именно:

Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 00357.5359.2260 (незастроен), с площ 1 947 кв. м, сума за обезщетение 29 808,57 лв. (двадесет и девет хиляди осемстотин и осем лева и 57 ст.), разпределена, както следва:

1. Лиляна  Рошлева – 1/8 ид. ч. – 3 726,07 лв.

2. Антоанета  Димитрова – 1/8 ид. ч. – 3 726,07 лв.

3. Катя  Дончева – 1/12 ид. ч. – 2 484,06 лв.

4. Николай  Йосифов – 1/24 ид. ч. – 1 242,02 лв.

5. Ася  Станчева – 1/24 ид. ч. – 1 242,02 лв.

6. Борка Йосифова – 1/24 ид. ч. – 1 242,02 лв.

7. Александър  Йосифов – 1/24 ид. ч. – 1 242,02 лв.

8. Георги  Серафимов – 1/8 ид. ч. – 3 726,07 лв.

9. Спас Станилов – 1/8 ид. ч. – 3 726,07 лв.

10. Кирил Георгиев – 1/8 ид. ч. – 3 726,07 лв.

11. Христина  Георгиева – 1/16 ид. ч. – 1 863,04 лв.

12. Николай Георгиев – 1/16 ид. ч. – 1 863,04 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Нови Искър", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

15.11.2022