Стартираха дейностите по реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“

 

 

 

 

 

На 10.05.2023 г. на площадката на Софийска градска пречиствателна станция за отпадъчни води „Кубратово“ се проведе официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строителните дейности по реконструкция, модернизация и доизграждане на СГПСОВ „Кубратово“. Събитието се проведе в изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община“ с обща  стойност 140 495 700,84 лв., от които 96 478 397,78 лв. – безвъзмездна финансова помощ – и 44 017 303,06 лв. собствен принос, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На събитието присъстваха инж. Ангел Джоргов – зам.-кмет на Столична община, г-н Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община, инж. Петър Костов – директор на дирекция „Строителство“ в Столична община, г-н Васил Тренев – изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, инж. Никола Онов – гл. инженер на  р-н „Сердика“, представители на фирмите изпълнители ДЗЗД „Трансконсулт Група-БГ“ и ДЗЗД „СПСОВ Кубратово“, членове на екипа за управление на проекта и медии.

Дейностите в обхвата на настоящия проект предвиждат изграждане на Анамокс инсталация за снижаване концентрациите на азот от утайковите води, изграждане на байпас от Аериран пясъко-масло задържател до биобасейни и Реактори за термална хидролиза за допълнително третиране на утайки, в допълнение на съществуващото в момента анаеробно стабилизиране.

Целта на проекта е да се подобри ефективността на пречистването на отпадъчни води, като се понижи крайното съдържание на амоняк в пречистената вода, да се намали еутрификацията, както и чрез внедряване на новото съоръжение за третиране на утайки да се намали тяхното количество.

Заложените проектни индикатори са да се постигне отстраняване на амоняк до 80 – 90% и отстраняване на общия азот до 75 – 85%.

Общата стойност на обекта е 56 969 732,40 лв.

 

11.05.2023