София ще разшири капацитета за разделно събиране на отпадъци и ще изгради жп връзка за транспорт на РДФ горивото от завода за отпадъци

Заради обжалване на процедурата за изпълнител на РДФ инсталацията тя няма да се реализира със средства от ОП „Околна среда“


Столична община ще представи проекти за разширяване на капацитета за разделно събиране в София и за изграждане на жп връзка за транспортиране на РДФ горивото от Завода за преработка на отпадъци до циментовите заводи. Това са два от разработените проекти, които Столична община ще представи за финансиране с оставащи средства от Оперативна програма „Околна среда“ след прекратяване на процедурата за изграждане на РДФ инсталация за производство на енергия в „Топлофикация София“.

„Инсталацията за производство на енергия от РДФ гориво е завършващият обект от цялостната система за оползотворяване на отпадъците, които градът ни генерира. Проектът премина през  всички проверки на Европейската комисия и през 2020 г. получи одобрение. За съжаление, основната процедура за избор на изпълнител на инсталацията беше обжалвана на всички възможни инстанции от участниците в конкурса. Това доведе до забавяне от 2 години, което не може да бъде компенсирано и създава огромни рискове както за Столична община и „Топлофикация София“, която е възложител, така и за Оперативната програма, което не можем да си позволим“ – това заяви кметът на Столична община Йорданка Фандъкова по време на съвместен брифинг с министъра на околната среда и водите г-жа Росица Карамфилова.

Инсталацията за оползотворяване на РДФ на терена на ТЕЦ „София“ няма да се реализира със средства от Програма „Околна среда“, а ще търси финансиране от други европейски програми. Възложителят „Топлофикация София“ прекрати процедурата за избор на изпълнител, седмици след окончателното решение на ВАС, който даде указания за отстраняване на един от участниците, достигали до финалното класиране. Така процедурата остана само с един участник и на това основание е взето мотивирано решение за прекратяване.

Кметът Фандъкова посочи, че в последната година, след като е констатиран рискът за реализиране на проекта със средства от ОПОС заради изтичащите срокове на Програмата, Столична община е идентифицирала всички варианти за финансиране на инсталацията. Инсталацията за производство на енергия от РДФ предвижда производството на 55 MW топлинна и 19 MW електрическа енергия, с нея се намалява с 10% употребата на природен газ от „Топлофикация София“, спестяват се над 20 000 тона въглеродни емисии годишно и се стабилизира цената на парното. „Проектът отговаря напълно на новата политика на Европейската комисия за реализиране на дългосрочни решения, които гарантират енергийна независимост. Затова ние идентифицирахме два финансови механизма – RePower EU и Фонда за модернизация. Проведохме разговори както с МОСВ, така и с Министерство на енергетиката и се надявам, че до средата на годината ще имаме решение“ – обясни Фандъкова.

С включване на проекта в програмите за енергийна сигурност на ЕС би могло да осигури и по-голям дял на безвъзмездните средства от тези по Оперативната програма.

Фандъкова обясни, че в много напреднала фаза е проектът за изграждане на връзка на Завода за преработка на отпадъците с Националната железопътна мрежа. „Изграждането на жп мрежа ще даде възможност за транспортиране на РДФ горивото, което произвеждаме, до циментовите заводи по най-екологичния и финансово изгоден начин“ – каза кметът на София. Тя посочи, че проектът се разработва заедно с Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Заради напредналата фаза работният проект на връзката може да се финансира с оставащия ресурс от Оперативна програма „Околна среда“.

Решението в средносрочен план е оползотворяване на цялото количество РДФ гориво от Завода за преработка на отпадъци в циментовите заводи. „Положихме огромни усилия, за осигурим възможност за оползотворяване на РДФ-а по описания от ЕК начин – в циментовите заводи. Обявихме нова процедура и очакванията ни са, че ще намерим решение за цялото количество“ – обяви Фандъкова.

16.02.2023