СОС ще регулира транспортното обслужване в София с нова наредба

Столичният общински съвет (СОС) ще разгледа предложението на Наредбата за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в София. Приемането на такъв нормативен документ се налага заради повишената инвестиционна активност в столицата, която е с най-голяма територия и население в България, както и значителната степен на моторизация в града. Необходимо е допълнително регулиране и обезпечаване на транспортните връзки и възможността за паркиране. 

С приемането на предложената от зам.-кмета Дончо Барбалов, главния архитект Здравко Здравков и съветника Зафир Зарков наредба ще се определи влиянието на инвестиционното намерение върху транспортното натоварване и условията за паркиране в зоната му на въздействие.
Предвижда се създаването и поддържането на Единен базов транспортен модел на Столичната община, въз основа на който ще се извършват симулациите и ще се осигуряват необходимите нива на транспортно обслужване.

Основните цели на документа са:
доказване на транспортно-комуникационното обезпечаване на територията;
влиянието на допълнителното натоварване на уличната мрежа и градската среда;
осигуряване на възможност за добро ниво на транспортно обслужване на гражданите на столицата и гарантиране на техния жизнен стандарт; 
минимизиране и елиминиране на негативните влияния върху околната среда и хората.

Текстовете от Наредбата ще се прилагат при:
одобряване на подробни устройствени планове, предвиждащи строителство на обществени сгради с разгъната застроена площ над 20 000 m2 и/или височина над 50 m;
увеличаване на разгънатата застроена площ спрямо подробния устройствен план с повече от 20% в процеса на издаване на виза за проектиране;
 инвестиционни проекти на нови обекти с необходими или предвидени повече от 200 места за паркиране и гариране;
при промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешение за строеж, както и при надстрояване, пристрояване и промяна на предназначението на обектите, когато същите водят до повече от 200 места за паркиране и гариране.

12.07.2023