Решение № 201 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет за именуване на улица, находяща се в гр. София, Район „Студентски“, местност „Малинова долина - части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“ с името „Академик Райна Ангелова Георгиева“


С Решение № 201 по Протокол № 72 от 09.03.2023 г. на Столичния общински съвет се именува безименната улица на територията на Столична община - Район „Студентски” по плана на м. „Малинова долина - части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4- та, 5-та и 6-та“ между кв.5 и кв.6, представляваща част от ПИ с идентификатор 68134.1607.7029 от О.Т.504 (10) - О.Т.33 - О.Т.34 - О.Т.32 по влязъл в сила ЗРП за м. „Малинова долина - части: 1-ва, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та и 6-та“, одобрен с Решение № 696 по Протокол № 114/19.07.2007 г., т. 6 на Столичен общински съвет (СОС), поправено с Решение № 851 по Протокол № 117/13.09.2007 година, т. 9 на СОС, с името „Академик Райна Ангелова Георгиева“.

24.03.2023