Решение на Министерски съвет № 573/25.08.2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда, от Обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, в землището на гр. Нови Искър, Столична община

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Столична община съобщава по реда на чл. 34б, ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС)  Решение на Министерски съвет № 573/25.08.2023 г. за отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура – пътна връзка към технологичната площадка на приемно-пускова станция „Нови Искър“ и кpaнoв възел № 1 от Обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“, в землището на гр. Нови Искър, Столична община, област София, ведно с Приложение № 1 – описание на: Части от имоти – частна собственост, засегнати от изграждането на обслужваща техническа инфраструктура – пътна връзка към технологичната площадка на Приемно-пускова станция „Нови Искър“ и кранов възел № 1 от Обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия“.

 Решение на Министерски съвет № 573/25.08.2023 г. е на основание  чл. 34а, ал. 1 във връзка с чл. 34б от Закона за държавната собственост и § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

01.09.2023