Решение за екологична оценка от РИОСВ

Във връзка с Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ПНИЕВИБ) за периода 2023 – 2025 г. на Столична община, Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, взе Решение № СО-98-ЕО/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. 

05.07.2023